}

ES fondu ziņojumi 2007-2013

Sadaļā uzskaitīti gan FM kā ES fondu vadošās iestādes regulārie ziņojumi, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju ziņojumi vadošajai iestādei, kas tika gatavoti Eiropas Savienības struktūrfondiem un Kohēzijas fondu 2007.-2013.plānošanas periodā. Sakarā ar perioda slēgšanu, minētie ziņojumi vairs netiek sagatavoti; savukārt ar perioda slēgšanu saistītie jautājumi pēc nepieciešamības tiek iekļauti vadošās iestādes informatīvajos ziņojumos, kas regulāri iesniedzami Ministru kabinetā  (pieejami: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam).

 

FM kā ES fondu vadošās iestādes ziņojumi

Informācijas veids un saturs

Adresāts

Informācijas sniegšanas regularitāte, termiņi

Pamatojums

Informatīvie ziņojumi par ES fondiem 

Ministru kabinets (MK)

Divas reizes gadā (līdz 1.martam un 1.septembrim)

Operatīvie - reizi mēnesī (pēdējā nedēļā)

MK protokollēmumi, uzdevumi

Darbības programmas gada īstenošanas un noslēguma ziņojums

Eiropas Komisija

Reizi gadā līdz 30.jūnijam (izņemot par 2015.g.), noslēguma - līdz 2017.g. 31.martam

Padomes regulas (EK) Nr. 1083/2006 67.pants

Stratēģiskie ziņojumi

Eiropas Komisija

2009. un 2012. gada beigās

 Padomes regulas (EK) Nr. 1083/2006 29. pants

Ziņojums par ES Baltijas jūras reģiona stratēģiju
2010.g. ziņojums: 

Eiropas Komisija

2011.gada marts

EK 14.01.2011. pieprasījums

Valsts stratēģiskā ietvardokumenta, darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un “Infrastruktūra un pakalpojumi” īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

 

2016.gads

Latvijas Republikas 1998.gada 13.novembra likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

Vides pārraudzības valsts biroja 2007.gada 2.marta atzinums Nr.22 “Par vides pārskatu plānošanas dokumentam “Darbības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas””, 2007.gada 5 marta atzinums Nr.23 “Par vides pārskatu plānošanas dokumentam “Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība””, 2007.gada 5.marta atzinums Nr.24 “Par vides pārskatu plānošanas dokumentam “Darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi””

 

Citu iestāžu ziņojumi ES fondu vadošajai iestādei
(saskaņā ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1238)

Atbildīgo iestāžu, Par horizontālo politiku koordināciju atbildīgo institūciju, kā arī maksājumu iestādes (Valsts kases)  ziņojumi ir pieejami šeit e-portfelī. Turpat ir pieejams Rīcības plāns darbam ar problēmām ES fondu ieviešanā (saskaņā ar konstatējumiem un ierosinājumiem atbildīgo iestāžu pusgada ziņojumos par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu).

Saites uz atbildīgo iestāžu informāciju par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu:

N.p.k.

Atbildīgās iestādes nosaukums

Saite

1.

Ekonomikas ministrija

 Sīkāk

2.

Finanšu ministrija

 Sīkāk

3.

Izglītības un zinātnes ministrija

 Sīkāk

4.

Kultūras ministrija

 Sīkāk

5.

Labklājības ministrija

 Sīkāk

6.

Satiksmes ministrija

 Sīkāk

7.

Valsts kanceleja

 Sīkāk

8.

Veselības ministrija

 Sīkāk

9.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 Sīkāk 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 28. aprīlī
Uz augšu