}

Ziņojumi Ministru kabinetam un Saeimas komisijām

ES fondu vadošā iestāde regulāri sagatavo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvos ziņojumus par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (par visiem plānošanas periodiem), Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu un Latvijas–Šveices sadarbības programmu ieviešanas jautājumiem. Minētie ziņojumi tiek iesniegti informācijai arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

Nr.

Informatīvā ziņojuma saturs

Informācijas sniegšanas regularitāte, termiņi

Pamatojums iesniegšanai MK

Pamatojums iesniegšanai Saeimas komisijām

1.     

par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu

Divas reizes gadā (līdz 1.martam un 1.septembrim)

MK 16.09.2014. sēdes protokola Nr.49, 57.§ 4.punkts, MK uzdevumi Nr.2006–UZD–2788,  Nr.2006–UZD–2591, Nr.2006– UZD–2725

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 21.12.2016. sēdes uzdevums (pirmais ziņojums, kas iesniegts citā formātā, ir pieejams šeit)


Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 24.01.2019. vēstule Nr.142.9/12-3-13/19 (ziņojumus par periodu no 31.12.2015. līdz 31.12.2018. skatīt šeit)

2.     

par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (operatīvais)

Reizi mēnesī (pēdējā nedēļā)

MK 10.03.2015. sēdes protokola Nr.14, 27.§ 11.punkts

 

Statistikas dati, kas izmantoti ziņojumos, ir pieejami sadaļās Ieviešanas progress un Ieviešanas plāni un to izpilde

(2022. gads, 2021.gads, 2020.gads2019.gads, 2018.gads, līdz 2017.gadam).

Ziņojumi | pielikumi | prezentācijas

Pārskata
periods

MK sēdes
datums

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

1. pielikums. Neizpildītie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi, kurus iestādes plāno sasniegt pēc 2023. gada 1. ceturkšņa;

2. pielikums. Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi.

Prezentācija

Līdz 04.2023.

23.05.2023.

 Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2023. gada 1. martam (pusgada ziņojums); 

 Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem; 

 1. pielikums. Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai ES fondu projektos;  

2. pielikums. Finansējuma saņēmēju priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros; 

3. pielikums. ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafiks;

4. pielikums. Atveseļošanas fonda atskaites punkti un mērķi, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2023. gada aprīlim;

5. pielikums. Atveseļošanas fonda uzraudzības rādītāji, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2023. gada aprīlim;

 6. pielikums. Riskantākie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi, kurus iestādes plāno sasniegt pēc 2023. gada 1. ceturkšņa; 

7. pielikums. Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi;

8. pielikums. Atveseļošanas fonda kopējie rādītāji;

9. pielikums. Informācija par papildu finansējumu Atveseļošanas fonda reformu un investīciju īstenošanai no citiem finanšu avotiem; 

10. pielikums. Budžeta izdevumu plūsma indikatīvi 2023. un turpmākajiem gadiem ministriju un Valsts kancelejas kā nozares ministriju (Atveseļošanas fonds) investīcijām un reformām vai kā atbildīgajām iestādēm (Kohēzijas politikas ES fondi) specifiskajiem atbalsta mērķiem un pasākumiem, milj. euro;

 11. pielikums. Minimālais Eiropas Komisijai iesniedzamo maksājumu mērķis (n+3) programmai “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam” 2025. un turpmākajiem gadiem ministriju un Valsts kancelejas kā atbildīgo iestāžu dalījumā; 

 Infografika. ES fondu kopsavilkums līdz 2023. gada martam;

Infografika. Atveseļošanas fonda aktualitātes;

Infografika. EEZ/Norvēģijas grantu investīciju kopsavilkums līdz 2023. gada janvārim;

  Protokollēmuma projekts;

MK 25.04.2023. sēdes protokola Nr. 22 28. § izraksts.

Prezentācija

Līdz 03.2023.

(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

25.04.2023.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums);

1.pielikums. Neizpildītie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi, kurus iestādes prognozē izpildīt 2023. gada 2. ceturksnī vai vēlāk; 

2. pielikums. Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi.

Prezentācija

Līdz 02.2023.

21.03.2023.

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums); 

1. pielikums. ES fondu aktualitātes līdz 2022. gada 31. decembrim;

2. pielikums. Riskantākie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi, kurus iestādes plāno izpildīt 2023. gada 2. ceturksnī vai vēlāk.

Prezentācija

Līdz 01.2023.

14.02.2023.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Infografika 

Līdz 12.2022.

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Infografika 

Līdz 11.2022.

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Infografika 

Līdz 10.2022.

-

Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums);

 Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

1. pielikums. Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai ES fondu projektos;

2. pielikums. Finansējuma saņēmēju priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros;

3. pielikums. ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par specifisko atbalsta mērķu ieviešanu izstrādes laika grafiks;

4. pielikums. Atveseļošanas fonda kopējie rādītāji;

5. pielikums. Atveseļošanas fonda atskaites punkti un mērķi, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2022. gada oktobrim;

6. pielikums. Atveseļošanas fonda uzraudzības rādītāji, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2022. gada oktobrim;

7. pielikums. Informācija par papildu  finansējumu Atveseļošanas fonda reformu un investīciju īstenošanai no citiem finanšu avotiem;

8. pielikums. Atveseļošanas fonda investīciju pasākumu īstenošanas laika grafiks;

Infografika. ES fondu kopsavilkums līdz 2022. gada septembrim;

Infografika. Atveseļošanas fonda aktualitātes;

Infografika. EEZ/Norvēģijas grantu investīciju kopsavilkums līdz 2022. gada augustam;

MK 18.10.2022. sēdes protokola Nr. 53 §70 izraksts

Prezentācija

Līdz 09.2022.

(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

18.10.2022.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Infografika 

Līdz 08.2022.

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Infografika 

Līdz 07.2022.

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Infografika 

Līdz 06.2022.

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Infografika 

Līdz 05.2022.

-

Informatīvais ziņojums par Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu
2021.–2027.gada plānošanas periodam

 

24.05.2022.

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Izziņa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem(informatīvi)

MK 10.05.2022. sēdes protokola Nr. 26 §47 izraksts

Infografika

Prezentācija

Līdz 04.2022.

10.05.2022.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Līdz 03.2022.

-

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums);

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

1. pielikums. Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai ES fondu projektos;

2. pielikums. Finansējuma saņēmēju priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros;

3. pielikums. Atveseļošanas fonda plāna pirmā maksājuma pieprasījuma izpildes statuss;

4. pielikums. Līdz 2023. gada 2. ceturksnim sasniedzamo Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu un mērķu izpildes statuss;

5. pielikums. Atveseļošanas fonda kopējie rādītāji;

6. pielikums. Atveseļošanas fonda investīciju pasākumu īstenošanas laika grafiks;

7. pielikums. Atveseļošanas fonda (AF) 2022. gada investīciju prognožu izmaiņas  komponenšu un atbildīgo iestāžu (ziņotāju) dalījumā;

Infografika. ES fondu kopsavilkums līdz 2022. gada februārim;

Infografika. Atveseļošanas fonda aktualitātes;

Infografika. EEZ/Norvēģijas grantu investīciju kopsavilkums līdz 2022. gada februārim.

MK 22.03.2022. sēdes protokola Nr. 17 §34 izraksts

Līdz 02.2022.

(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

22.03.2022.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Līdz 01.2022.

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Līdz 12.2021.

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Līdz 11.2021.

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Līdz 10.2021.

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Līdz 09.2021.

-

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021.gada 1.augustam (pusgada ziņojums)

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

Izziņa par atzinumos sniegtajiem priekšlikumiem (informatīvi)

MK 28.09.2021. sēdes protokola Nr.64 §37 izraksts

1.pielikums. Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros

2.pielikums. ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu saraksts, kuros būvdarbu līgumi nav noslēgti līdz 31.07.2021.

3.pielikums. Informācija par ES fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda darbības programmas specifisko atbalsta mērķu pasākumiem, kuru ieviešanas nosacījumi tiks izstrādāti visātrāk

4.pielikums. Informācija par nozaru plānošanas dokumentu statusiem ES fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei

5.pielikums. Atveseļošanas fonda reformu un investīciju ieviešanas grafiks

6.pielikums. Informācija par ES fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda darbības programmas specifisko atbalsta mērķiem, to pasākumiem un plānotajām atlases kārtām

Infografika. ES fondu kopsavilkums līdz 2021. gada augustam

Infografika. EEZ/Norvēģijas grantu investīciju kopsavilkums līdz 2021. gada augustam

Līdz 09.2021.

(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

28.09.2021

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Līdz 07.2021.

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Pielikums. Informācija par nozaru plānošanas dokumentu statusiem ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei

Pielikums (PRECIZĒTS 07.07.2021.): Informācija par nozaru plānošanas dokumentu statusiem ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei (aktualizētas hipersaites uz VARAM dokumentiem)

Līdz 06.2021.

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Līdz 05.2021.

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Līdz 04.2021.

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika

Līdz 03.2021.

-

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021.gada 1.februārim (pusgada ziņojums)


 Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 
 1.pielikums. Covid-19 seku mazināšanai piešķirto līdzekļu progress ES fondu 2014. -2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros
 2.pielikums. Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai projektos 
 3.pielikums. Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem

MK 18.03.2021. sēdes protokola Nr.28 §26 izraksts
 Infografika. ES fondu kopsavilkums līdz 2021. gada februārim 
 Infografika. EEZ/Norvēģijas grantu investīciju kopsavilkums līdz 2021. gada februārim 

Prezentācija

 

Līdz 02.2021.

(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

18.03.2021

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
 1. pielikums. Covid-19 seku mazināšanai piešķirto līdzekļu progress ES fondu 2014. -2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros
  2. pielikums. Indikatīvais ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda normatīvo aktu izstrādes laika grafiks
 Infografika

Līdz 01.2021.

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Infografika

Līdz 12.2020

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Infografika

Līdz 11.2020

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Infografika

Līdz 10.2020

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Infografika (precizēta 08.10.2020)

Līdz 09.2020

 Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)

 Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 1.pielikums. EEZ Finanšu instrumenta 2014 – 2021 programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ar papildinājumu par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas rezerves finansējuma izmantošanu

 2.pielikums. Ekonomikas ministrijas priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem 

MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 §30 izraksts

Infografika

Līdz 08.2020.
(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

22.09.2020

 Informatīvais ziņojums par virssaistību izmantošanu Covid - 19 seku mīkstināšanas pasākumiem ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ieviešanā

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

MK 11.08.2020. sēdes protokola Nr.47 §84 izraksts

Infografika

Līdz 07.2020.

11.08.2020

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Līdz 05.2020.

 - 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Līdz 04.2020

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā Covid-19 ietekmē

MK 31.03.2020. sēdes protokola Nr.20 §41 izraksts

Skaidrojums par projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā Covid-19 ietekmē

Līdz 03.2020

31.03.2020

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

MK 24.03.2020. sēdes protokola Nr.17 §21 izraksts

Prezentācija

1.pielikums. 2014.-2020. gada darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” finanšu izpildes progress prioritārajos virzienos

2.pielikums. Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai projektos

3.pielikums. Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem

4.pielikums. EEZ/Norvēģijas investīciju 2014. - 2021. gada perioda programmu Ministru kabineta noteikumu izstrādes, atklāto konkursu izsludināšanas un iepriekš noteikto projektu indikatīvais laika grafiks

5.pielikums. Neatbilstību korekcijas

līdz 12.2019

(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

24.03.2020

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums).

līdz 01.2020

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

līdz 12.2019

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

līdz 11.2019

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

 

līdz 10.2019

-

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

līdz 09.2019

-

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2019. gada augustam (pusgada ziņojums)

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

 Prezentācija

MK 29.10.2019 sēdes protokola Nr. 50 27§ izraksts

līdz 08.2019

(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)

29.10.2019

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Prezentācija

līdz 07.2019. 13.08.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

līdz 06.2019. -

Informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un Kohēzijas fonda ieviešanu 2021. – 2027. gadā Latvijā

1.pielikums "2021. – 2027. gada plānošanas perioda Kopējās fondu regulas III pielikumā noteiktie ieguldījumu priekšnosacījumi"

2.pielikums "ES KP fondu nepieciešamo plānošanas dokumentu un tiesību aktu sagatavošanas indikatīvais laika grafiks"

Izziņa

- 20.08.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

līdz 05.2019. -

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Prezentācija

līdz 04.2019. 21.05.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Prezentācija

līdz 03.2019. -

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2018. gada 31. decembrim un 2019. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija

1.pielikums “Līdz 16.01.2019. plānoto IPIA projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

2.pielikums “Prognoze veiktajiem maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem 2019. un turpmākajos gados, ES fondu finansējums”

3.pielikums “Projektos plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2018. gada plānu izpilde”

4.pielikums “Snieguma ietvara finanšu rādītāja plānotā starpposma izpilde”

5.pielikums “Informācija par darbības programmas snieguma ietvara izpildi”

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

MK 23.04.2019. sēdes protokola Nr.21 23§ izraksts

līdz 02.2019 (apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums) 23.04.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Prezentācija

līdz 01.2019. 19.02.2019.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

līdz 12.2018. -

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

līdz 11.2018. -

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

līdz 10.2018. -

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 09.2018. -

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2018. gada 30. jūnijam un 2018. gada augusta ikmēneša operatīvā informācija

Pielikums “Ministru kabineta noteikumu izstrādes laika grafiks EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu 2014. - 2021. gada periodā”

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

MK_11.09.2018._sēdes protokola_Nr. 42_41§_izraksts

Prezentācija

Līdz 08.2018. (apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums) 11.09.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 07.2018. -

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 06.2018. -

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Prezentācija

Līdz 05.2018. 05.06.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 04.2018. 15.05.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Līdz 03.2018. 10.04.2018.

Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017. gada 31. decembrim un 2018. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija

1.pielikums “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2018. – 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros"

2. pielikums “Ministru kabineta noteikumu izstrādes laika grafiks EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu 2014. – 2021. gada periodā”

Izziņa par atzinumos sniegtajiem komentāriem

MK 13.03.2018. sēdes protokola Nr.15 30§ izraksts

MK_20.03.2018_sēdes protokola_Nr.16_1§_izraksts - 14.p.precizējums

Līdz 02.2018. 
(apvienotais pusgada un ikmēneša ziņojums)
13.03.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 23.01.2018."

2. pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2018. gada 1. janvārim neizpildes”

Līdz 01.2018. 13.02.2018.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 19.12.2017."

2. pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017. gada 1. decembrim neizpildes”

3.pielikums “Līdz 15.12.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

Līdz 12.2017. -

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 27.11.2017.”

2. pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017. gada 1. novembrim neizpildes”

3.pielikums “Līdz 17.11.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

 Līdz 11.2017. -

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 27.10.2017.”

2. pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017.gada 1.oktobrim neizpildes”

3.pielikums “Līdz 18.10.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti.”

Līdz 10.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 21.09.2017.”

2.pielikums “2017.gada plāns maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros SAM/SAMP dalījumā, secībā no lielākās kumulatīvās neizpildes līdz 31.08.2017.”

3. pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017.gada 1.septembrim neizpildes”

4.pielikums “Līdz 22.09.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti.”

Līdz 09.2017.  -

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 22.08.2017.”

2.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017. gada 1. augustam neizpildes.”

3.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti līdz 2017.gada 17.augustam.”

Līdz 08.2017. 12.09.2017. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2017.gada 30.jūnijam

Izziņa par atzinumos sniegtajiem komentāriem

MK 12.09.2017. sēdes prokotola Nr.45 42§ izraksts

Līdz 30.06.2017.
(pusgada ziņojums)
12.09.2017. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 25.07.2017.”

2.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017. gada 1. jūlijam neizpildes.”

3.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti līdz 2017.gada 10.jūlijam.” 

Prezentācija

Līdz 07.2017.  08.08.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 27.06.2017”

2.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017. gada 1. jūnijam neizpildes”

3.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti līdz 2017. gada 8. jūnijam”

Līdz 06.2017. 25.07.2017. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 23.05.2017.”

2.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni 2017. gada aprīlim un neizpilde kumulatīvi”

3.pielikums “Līdz 13.05.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

Līdz 05.2017. 20.06.2017. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 25.04.2017.”

2.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni 2017.gada martam un neizpilde kumulatīvi”

3.pielikums “4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” īstenošanas progress (uz 2017. gada 13. aprīli)”

Prezentācija

Līdz 04.2017.  16.05.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 28.03.2017.”

2.pielikums “Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atlašu izsludināšana un projektu iesniegumu izvērtēšana”

3.pielikums “4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" īstenošanas progress (uz 2017. gada 10. martu)”

4.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni 2017.gada februārim un neizpilde kumulatīvi”

5.pielikums  “Līdz 28.03.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti”

Līdz 03.2017.  18.04.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim

1.pielikums "2017. gada plāns maksājumiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmās"

2.pielikums "Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019. gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014 - 2020. gada plānošanas perioda ietvaros"

3.pielikums "2017. gada plāns investīciju rādītāju progresam Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ietvaros"

4.pielikums "2017. gada plāns maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ietvaros"

5.pielikums "2017. gada plāns finanšu instrumentu investīcijām Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā"

6.pielikums "Plāns ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu ieviešanai Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

7.pielikums “2016. gada plāna izpilde maksājumiem projektu finansējuma saņēmējiem Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ietvaros”

Izziņa par atzinumos sniegtajiem komentāriem

MK protokollēmums

Līdz 31.12.2016.
(pusgada ziņojums)
14.03.2017. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2017.gada sākumā izstrādāto plānu 2017.gada janvāra negatīvās novirzes (secībā no janvāra lielākās neizpildes)”

2.pielikums “Līdz 2017. gada 31. janvārim neiesniegtie atbilstoši plānam ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projekti”

Līdz 02.2017.  14.03.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss līdz 24.01.2017.’’

pielikums “Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē līdz 24.01.2017.’’

Prezentācija

 Līdz 01.2017. 07.02.2017. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 20.12.2016.

2.pielikums “Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē uz 20.12.2016.’’

3.pielikums “2017. un 2018.gada specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 20.12.2016.”

Prezentācija

Līdz 12.2016.

 17.01.2017.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1. pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.11.2016”

2. pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 21.11.2016”

3. pielikums “Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē uz 21.11.2016”

Prezentācija

Līdz 11.2016.  13.12.2016. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1. pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.10.2016”

2. pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 11.10.2016”

3. pielikums “Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē uz 11.10.2016”

Prezentācija

 Līdz 10.2016.  16.11.2016.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.09.2016

Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 19.09.2016

Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē uz 19.09.2016

Septembrī plānoto Ministru kabineta noteikumu apstiprināšana specifiskajiem atbalsta mērķiem/pasākumiem

Līdz 09.2016. 11.10.2016. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 30.jūnijam

Izziņa par atzinumos sniegtajiem komentāriem

MK 20.09.2016. sēdes protokola Nr.46 37§ izraksts

Prezentācija

 Līdz 30.06.2016. (pusgada ziņojums)  20.09.2016.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu

1.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.08.2016”

2. pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 16.08.2016”

3. pielikums “Augustā plānoto Ministru kabineta noteikumu apstiprināšana specifiskajiem atbalsta mērķiem/pasākumiem”

4. pielikums “Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē uz 16.08.2016”

Līdz 08.2016. 20.09.2016. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu uz 2016.gada 1.jūliju”

1.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.07.2016”

2. pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 15.07.2016”

3. pielikums “Specifiskie atbalsta mērķi/pasākumi, kuru īstenošanas MK noteikumu apstiprināšana plānota jūlijā, statuss uz 15.07.2016”

Prezentācija

 Līdz 01.07.2016.  16.08.2016.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu uz 2016.gada 1.jūniju”

1.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.06.2016”

2.pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 21.06.2016"

3.pielikums “Specifiskie atbalsta mērķi/pasākumi, kuru īstenošanas MK noteikumu apstiprināšana plānota jūnijā, statuss uz 21.06.2016”

Prezentācija

Līdz 01.06.2016. 15.07.2016. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada maijā

1.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks (statuss uz 01.05.2016.)"

2.pielikums "2016.gada Ministru kabineta noteikumu virzības kavējumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā"

Prezentācija

Līdz 05.2016.   07.06.2016. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada aprīlī

1.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks"

2.pielikums "2016.gada kavējumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā"

 Līdz
04.2016.
 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada martā

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks 15.03.2016.

Līdz 03.2016.   

 Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim

 1.pielikums "2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2015.gada 31.decembrim"

2.pielikums "2014. - 2020.gada plānošanas perioda ES fondu investīcijas prioritāro virzienu līmenī līdz 2015.gada 31.decembrim"

3.pielikums "Mērķis maksājumiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmās 2016.gadā un indikatīvi 2017.gadā"

 4.pielikums "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un tās papildinājuma rādītāju saraksts un prognozes"

 5.pielikums "Maksājumu mērķi finansējuma saņēmējiem 2014.-2020. ES fondu plānošanas periodā"

 6.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks"

 Izziņa par atzinumos sniegtajiem komentāriem

 MK 22.03.2016 sēdes protokola Nr.14 34§ izraksts

Prezentācija

Līdz 31.12.2015.   22.03.2016.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016. gada februārī

Līdz 02.2016.  

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 31. decembrim

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 31.12.2015.

 Līdz
31.12.2015.
 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 30. novembrim

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 30.11.2015.

Līdz 30.11.2015.   

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 31. oktobrim

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 31.10.2015.

Līdz 31.10.2015.   

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 30. septembrim

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 30.09.2015.

 Līdz 30.09.2015.  

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 31. augustam

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 31.08.2015.

Līdz 31.08.2015.   

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 31. jūlijam

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 31.07.2015.

 Līdz 31.07.2015.  

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015. gada 30. jūnijam

1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2015. gada 30. jūnijam 

MK 22.09.2015 sēdes protokola Nr.50 36§ izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

Prezentācija

 Līdz 30.06.2015.  22.09.2015.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 30. jūnijam

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 30.06.2015.

Līdz
30.06.2015.

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 31. maijam

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks

 

Līdz 31.05.2015.

 14.07.2015.

 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015. gada 30. aprīlim

 

30.04.2015.

 09.06.2015.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2014. gada 31. decembrim

1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2014.gada 31.decembrim

MK 10.03.2015. sēdes protokola Nr.14 27§ izraksts

Vadošās iestādes skaidrojums par MK protokollēmuma
2. punktu 

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Prezentācija

31.12.2014.

10.03.2015. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.septembrim

 1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2014.gada 30.septembrim" 

 2.pielikums "2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma apguve 2015.gadā un indikatīvi līdz 2017.gadam (EUR)"

MK 25.11.2014.sēdes protokola Nr.65 83§ izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Izziņa par saņemtajiem komentāriem pēc iesniegšanas MK

Prezentācija

Vadošās iestādes skaidrojums par MK protokollēmuma 7. punktu

Izziņa par Vadošās iestādes skaidrojumiem protokollēmuma 7. punktam

Līdz 30.09.2014.

25.11.2014.

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.jūnijam

 1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2014.gada 30.jūnijam"

2.pielikums "Ātrāk uzsākamo specifisko atbalsta mērķu laika grafiks 2014. un 2015.gadam"

MK 16.09.2014.sēdes protokola Nr.49 57§ izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Kohēzijas politikas ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības investīciju progress līdz 2014.gada 31.augustam

 

Līdz 30.06.2014. 

 16.09.2014

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 31.martam 

1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2014.gada 31.martam"
2.pielikums "Specifisko atbalsta mērķu laika grafiks 2014. un 2015.gadam"

MK 09.06.2014.sēdes protokola Nr.32 31§ izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Prezentācija

Līdz 31.03.2014.  

09.06.2014. 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.decembrim 

1.pielikums "2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2013.gada 31.decembrim"
 2.pielikums "Virssaistību un maksājumu mērķu plānu neizpildes līdz 31.12.2013."
3.pielikums "2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma apguve 2014.gadā un indikatīvi līdz 2017.gadam (EUR)"
4.pielikums "2009.-2014.gada EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros sasniedzamie iznākuma un rezultāta rādītāji programmu līmenī"
5.pielikums "Specifiskais atbalsta mērķis, kurā projektu iesniegumu atlasi nepieciešams uzsākt 2014.gadā pirms normatīvās bāzes apstiprināšanas"

MK 11.03.2014. sēdes protokola Nr.16 38 § izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Prezentācija

 Līdz
31.12.2013.

11.03.2014.

   Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 30.septembrim

 1.pielikums „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 2013.gada 30.septembrim” 
 2.pielikums „Ieviesējinstitūciju mērķi maksājumiem/investīcijām/garantijām 2007. - 2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros” 
 3.pielikums „Atbildīgo iestāžu plānotie maksājumi finansējuma saņēmējiem ES fondu ietvaros” 
 4.pielikums „Virssaistību iespējas 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektos dalījumā pa ceturkšņiem un gadiem” 
 5.pielikums „Informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF projektu slēgšanu”

 MK 19.11.2013 sēdes protokola Nr.61  66 § izraksts 

 Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 Prezentācija 

 Līdz 30.09.2013.

19.11.2013.

 Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,
Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz
2013.gada 30.jūnijam

1.pielikums „ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 30.06.2013.”
2.pielikums „Ieviesējinstitūciju mērķis maksājumiem / investīcijām / garantijām 2007. - 2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros”

MK 20.08.2013 sēdes protokola Nr.45 97 § izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Prezentācija

Līdz 30.06.2013. 

20.08.2013. 

 Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta,
Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz
2013.gada 31.martam

MK 28.05.2013 sēdes protokola Nr.32 47 § izraksts

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 31.03.2013.
Prezentācija

Līdz 31.03.2013. 

 28.05.2013.

Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz
2012.gada 31.decembrim
 

MK 12.03.2013  sēdes protokola Nr.14 32 § izraksts
Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem


1.pielikums „ES fondu finanšu investīcijas prioritāšu līmenī līdz 31.12.2012.”
2. pielikums „Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde”
3.pielikums „Mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem”
4.pielikums „Informācija par uzraudzības rādītājiem”
<img

   

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 30. maijā
Uz augšu