}

Ziņo par krāpšanu vai korupciju!

Latvijas Republikas Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības (ES) fondu Vadošā iestāde aicina jebkuru personu ziņot par nelikumīgām vai aizdomīgām darbībām, t.sk. par  pārkāpumiem vai aizdomām par korupcijas un krāpšanas gadījumiem ES fondu projektu īstenošanā, rakstot uz  e-pastu: esfondi@fm.gov.lv vai rakstot vēstuli, kas adresēta Finanšu ministrijai kā ES fondu Vadošajai iestādei, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1010.

Informāciju par iesniegumu iesniegšanas kārtību un apmeklētāju pieņemšanu Finanšu ministrijā lūdzam skatīt kontaktu sadaļā.

Iesniegumu likuma 9.pants paredz aizliegumu iestādei bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti. Izņēmums ir gadījums, kad likumā ir īpašs nosacījums, ka konkrētajā gadījumā iestādei šāda informācija ir jāizpauž.

Lūgums iesniegumā norādīt, ja iesnieguma iesniedzējs nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti, kas atklāj viņa identitāti, tiktu izpausti. Ja iesniegumā netiks ietverta norāde par aizliegumu izpaust tajā minētos faktus, iestāde tos ir tiesīga izpaust, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Atbilstoši Iesniegumu likuma 4. un 5.pantam atbilde pēc būtības tiks sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Ja iestāde konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi. Ja tas ir lietderīgi, iestāde var septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūtīt šo iesniegumu citai iestādei, informējot par to iesniedzēju.

Ziņotājs var arī vērsties šādās iestādēs:

 

Iestāde

Iestāžu kompetences atbilstoši Kriminālprocesa likumam

Ziņošana

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN

APKAROŠANAS

BIROJS (KNAB)

KNAB pilnvarotas amatpersonas izmeklē noziedzīgus nodarījumus, kuri saistīti ar politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju.

Tātad, visticamāk, tieši KNAB izmeklēs lietas par šādiem Krimināllikuma pantu pārkāpumiem:

 • Dienesta pilnvaru pārsniegšana;

 • Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;

 • Valsts amatpersonas bezdarbība;

 • Kukuļņemšana;

 • Kukuļa piesavināšanās;

 • Starpniecība kukuļošanā;

 • Kukuļdošana;

 • Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana;

 • Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos;

 • Tirgošanās ar ietekmi;

 • Prettiesiska labumu piedāvāšana, došana, pieprasīšana un pieņemšana;

 • Dienesta viltojums;

 • Nepatiess dienesta ziņojums;

 • Neizpaužamu ziņu izpaušana;

 • Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata atstāšanas.

Paziņot KNAB par pārkāpumu vai aizdomām par korupciju var:

 • Personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00 (Citadeles ielā 1, Rīgā);

 • Pa tālruni 67356161;

 • Atstājot ziņu KNAB uzticības tālruņa 8000 2070 automātiskajā atbildētājā 24 stundas diennaktī;

 • Pa faksu 67331150;

 • Pa pastu (Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010);

 • Pa elektronisko pastu: knab@knab.gov.lv vai, aizpildot veidlapu: http://knab.gov.lv/uploads/free/knab_veidlapa.doc

 KNAB

VALSTS POLICIJA

(tostarp tās sastāvā esošā Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde)

Izmeklē jebkuru noziedzīgu nodarījumu, ja vien tas jau nav kādas speciālās tiesībsargājošās iestādes kompetencē.

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) tiešā funkcija ir noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana un izmeklēšana. 

Pabeidzot pārbaudi, ja ir pietiekams pamats un iemesls par iespējamu ES fondu līdzekļu izkrāpšanu, tiek pieņemts lēmums sākt kriminālprocesu pēc Kriminālprocesa likuma.

Tieši ENAP izmeklē korupcijas gadījumus privātajā sektorā – piemēram, komerciālo uzpirkšanu.

Paziņot Valsts policijai vai ENAP par pārkāpumu vai aizdomām par krāpšanu var:

 • Zvanot pa Valsts policijas bezmaksas diennakts palīdzības tālruni 110, tiksiet savienots ar jebkuru dežūrdaļu. Tur arī varēs noskaidrot instrukcijas tālākai saziņai.

 • Sūdzībām par korupciju privātajā sektorā: ENAP tālrunis: 67208663.

 • Valsts policijas reģionālo pārvalžu uzticības tālruņi:

 • Rīgas reģiona pārvaldes anonīmais uzticības tālrunis (automātiskais atbildētājs) – 67086677

 • Latgales reģiona anonīmais uzticības tālrunis (automātiskais atbildētājs) – 65403399

 • Zemgales reģiona anonīmais uzticības tālrunis (automātisko atbildētājs) - 67014077

 • Kurzemes reģiona anonīmais uzticības e-pasts- anonimi@kurzeme.vp.gov.lv

Gan privātpersonas, gan institūcijas iesniegumus Tiesībsargam var iesniegt personīgi, pa pastu un elektronisko pastu:
Ziņošana:
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga LV-1010
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Arī Eiropas Krāpšanas biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) interneta vietnē norādīta būtiskā informācija par OLAF darbībām krāpniecības novēršanai un atklāšanai, kā arī pieejamas veidlapas, ziņošanai par krāpniecību.

OLAF kontaktpunkts Latvijā ir Krāpšanas novēršanas koordinācijas dienests - AFCOS, kas palīdz OLAF sazināties ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm valstī. Sīkāka informācija par AFCOS pieejama Finanšu ministrijas interneta vietnē www.fm.gov.lv sadaļā ES un ES budžets/ES institūcijas/OLAF.

Ja pirms informācijas iesniegšanas nepieciešama konsultācija, lūdzam sazināties ar "Transparency International" Latvijas nodaļu:

Biedrība "Sabiedrība par atklātību – Delna"
Adrese: A.Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67285585
Fakss: +371 67285584
E-pasts: ti@delna.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 22. jūlijā
Uz augšu