}

Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR

MK noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

4.1.1.

Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē
(1.kārta)

Apstrādes rūpniecības komersantu ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, ēku energosertifikācija un būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai, jaunu un efektīvu atjaunojamo energoresursu (AER) izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Apstrādes rūpniecības komersanti APIA EM KF 19 617 694

06.09.2016.
MK not. Nr.590

Kritēriji

13.12.2016.- 12.05.2017.
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē
(2.kārta)
Skat. augstāk Apstrādes rūpniecības komersanti APIA EM KF 20 562 417

16.01.2018.
MK not. Nr.38

Kritēriji

13.03.2018.- 13.06.2018.
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē
(3.kārta)
Skat. augstāk Apstrādes rūpniecības komersanti APIA EM KF 38 932 643


05.11.2019. MK.not. Nr.506.

Kritēriji

09.01.2020.-

01.06.2020.

4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana un būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai, kā arī AER izmantošanai ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātes rādītāji un AER iekārtu uzstādīšana līdzās energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota.

Finansējuma saņēmējs - ALTUM

Gala labuma guvēji - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki

IPIA EM ERAF 166 462 732

15.03.2016.
MK not. Nr.160

Kritēriji

ALTUM projektu iesniedz 26.05.2016.- 15.06.2016.

Projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies 10.01.2020. Atlase tiks pagarināta papildus finansējuma piešķiršanas gadījumā.

4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās (paralēlie aizdevumi energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem) Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana un būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai, kā arī AER izmantošanai ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātes rādītāji un AER iekārtu uzstādīšana līdzās energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota.

Finansējuma saņēmējs - ALTUM

Gala labuma guvēji - sīkās (mazās), vidējās un lielās ESKO kompānijas

IPIA EM ERAF 0

N/A

Atlase nenotiks.

Ekonomikas ministrija ir izvērtējusi šī pasākuma lietderību un pieņēmusi lēmumu pārvirzīt šim pasākumam pieejamo finansējumu citiem atbalsta veidiem. Atbalsts ESKO ir pieejams 3.1.1.2.pasākuma ietvaros.

4.2.1.2.

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās
(1.kārta)

Ēku energoefektivitātes paaugstināšana, ēku energosertifikācija un būvdarbiem energoefektivitātes palielināšanai, kā arī AER izmantošanai ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātes rādītāji un AER iekārtu uzstādīšana līdzās energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota. Tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas atvasinātas publiskas personas un valsts kapitālsabiedrības IPIA EM ERAF

80 448 999

09.08.2016.
MK not. Nr. 534

Kritēriji

19.09.2016.- 28.02.2020.
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās
(2.kārta)
Skat. augstāk Tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veicošas atvasinātas publiskas personas, valsts kapitālsabiedrības un biedrības un nodibinājumi (ja ēkā veic valsts deleģētus uzdevumus vai pienākumus sociālā jomā) IPIA EM ERAF 34 678 028

04.01.2018.
MK not. Nr. 13

Kritēriji

07.03.2018.- 31.12.2019.
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās (1.kārta) Atbalsts esošu ēku pārbūvei vai atjaunošania, tai skaitā būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā,  lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvei vai atjaunošanai, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā, atjaunojamo energoresursus izmantojošu siltumenerģiju ražojošu iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā. Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai šajā apakšpunktā minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēgusi pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu IPIA VARAM ERAF

36 823 018

08.03.2016.
MK not. Nr.152

Kritēriji

17.10.2016.- 01.03.2020.
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās
(2.kārta)
Atbalsts esošu ēku pārbūvei vai atjaunošania, tai skaitā būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā,  lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūvei vai atjaunošanai, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā, atjaunojamo energoresursus izmantojošu siltumenerģiju ražojošu iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā. Pašvaldība ārpus nacionālas nozīmes centriem vai tās izveidota iestāde, vai  pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi vai ir noslēgusi pakalpojumu līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu IPIA VARAM ERAF 18 466 858

08.03.2016.
MK not. Nr.152

Kritēriji

30.11.2016.- 29.11.2017.
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 
(1.kārta)
Atbalsts siltumavotu pārbūvei energoefektivitātes paaugstināšanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu centrālapkurē, t.sk. tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Paredzēta siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana. Energoapgādes komersanti, kas nodarbojas ar centralizēto siltumapgādi APIA EM KF

104 514 438

07.03.2017.
MK not. Nr.135

Kritēriji

18.04.2017.- 17.07.2017.
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 
(2.kārta)
Skat. augstāk Energoapgādes komersanti, kas nodarbojas ar centralizēto siltumapgādi APIA EM KF

45 486 235

22.08.2017.
MK not. Nr.495

Kritēriji

01.11.2017.- 01.02.2018.
4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā Atbalsts nacionāla līmeņa elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras un to vadības operatoru centra programmatūras izveidei. Satiksmes ministrija IPIA SM ERAF 8 344 235

03.11.2015.
MK not. Nr.637

Kritēriji

21.12.2015.-
19.02.2016.
4.5.1.1.

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) 1.kārta

Atbalsts Rīgas, Liepājas un Daugavpils tramvaju maršrutu tīklu –  attīstībai (esošo līniju atjaunošana, pagarināšana, jaunu līniju izbūve un saistītā ritošā sastāva iegāde). Rīgas, Liepājas un Daugavpils pašvaldības (t.sk. tās uzņēmumi, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu)  IPIA SM KF 112 941 177

03.05.2016.
MK not. Nr.281

Kritēriji

25.08.2016.- 17.10.2016.
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 2. kārta Atbalsts Liepājas un Daugavpils tramvaju maršrutu tīklu –  attīstībai (esošo līniju atjaunošana, pagarināšana, jaunu līniju izbūve un saistītā ritošā sastāva iegāde). Daugavpils un Liepājas pilsētu pašvaldību kapitālsabiedrības, kuras sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kurām ir noslēgti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgumi IPIA SM KF 10 000 000 katram projektam

28.07.2020.
MK not. Nr.467

Kritēriji

19.08.2020. - 30.11.2020.
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 3. kārta Atbalsts elektrovilcienu iegādei AS "Pasažieru vilciens" IPIA SM

KF

ERAF

161 209 300

28.07.2020.
MK not. Nr.467

Kritēriji

26.01.2021. - 26.02.2021.
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 4. kārta Atbalsts tramvaju iegādei Rīgas, Daugavpils un Liepājas pilsētu pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kuru ir noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgums IPIA SM

KF

87 995 012

28.07.2020.
MK not. Nr.467

Kritēriji

10.02.2021. - 12.04.2021.
4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Atbalsts jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta autobusu iegāde, esošo sabiedriskā transporta autobusu aprīkošana to darbībai ar atjaunojamajiem energoresursiem. Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības (t.sk. tās uzņēmumi, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu) , izņemot Rīgu, Liepāju, Daugavpili. IPIA SM KF 14 725 609

20.12.2016.
MK not. Nr.848

Kritēriji

28.02.2020.- 01.09.2020.
4.5.1.2.

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

(2. kārta)

Atbalsts jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta autobusu iegāde, esošo sabiedriskā transporta autobusu aprīkošana to darbībai ar atjaunojamajiem energoresursiem. Daugavpils, Jēkabpils un Valmieras pilsētas pašvaldības vai komersants, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus šajā pašvaldībās, izmantojot autobusus. IPIA SM KF 12 517 469

20.12.2016.
MK not. Nr.848

Kritēriji

05.02.2021. - 26.02.2021.

 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 12. februārī
Uz augšu