}

Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR

MK noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās (1.kārta) Atbalsts plānots plūdu draudu novēršanai pilsētās Pašvaldības, iestādes vai komersanti, kuriem, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai deleģējuma līgumu, ir jānodrošina pretplūdu pasākumi IPIA VARAM ERAF

924 672

10.02.2015.
MK not. Nr.71

Kritēriji

11.05.2015.- 10.06.2015.
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās (2.kārta) Atbalsts plānots plūdu draudu novēršanai pilsētās Skat. augstāk IPIA VARAM ERAF

29 628 825

9.08.2016.
MK not. Nr.519

Kritēriji

11.10.2016.- 10.10.2017.
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās (3.kārta) Atbalsts plānots plūdu draudu novēršanai pilsētās Skat. augstāk IPIA VARAM ERAF

3 425 833

9.08.2016.
MK not. Nr.519

Kritēriji

27.03.2017.- 29.12.2017.
5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās Atbalsts plānots plūdu draudu novēršanai lauku teritorijās VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" IPIA ZM ERAF 43 390 019

5.01.2015.
MK not. Nr.19

Kritēriji

22.03.2016.- 31.12.2018.

2.uzsaukums
5.11.2019-
1.12.2020

5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība, tai skaitā, atkritumu dalītas vākšanas punktu un laukumu izveide un aprīkošana, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumi. Pašvaldības un to iestādes, komersanti APIA VARAM KF

423 470

26.07.2016.
MK not. Nr.494

Kritēriji

02.02.2017.- 28.04.2017.
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana
(1.kārta)
Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu un anaerobā pārstrāde (t.sk., sagatavošanu pārstrādei, ja nepieciešams pilna cikla darbības nodrošināšanai);
Citu atkritumu veidu pārstrādes jaudu palielināšana (t.sk. sagatavošanu pārstrādei, ja nepieciešams pilna cikla darbības nodrošināšanai);
Komersanti APIA VARAM KF

15 104 869

30.08.2016.
MK not. Nr.588

Kritēriji

07.04.2017.- 06.07.2017.
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana (2.kārta) Skat. augstāk Komersanti APIA  VARAM   KF 4 538 329 

30.08.2016.
MK not. Nr.588

Kritēriji

08.05.2017.- 28.07.2017. 
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana (3.kārta) Skat. augstāk Komersanti APIA VARAM KF 39 967 576

30.08.2016.
MK not. Nr.588

Kritēriji

14.09.2017.- 01.03.2018.

2.uzsaukums 19.06.2020 - 20.07.2020

5.2.1.3. Atkritumu reģenerācijas veicināšana Atkritumu reģenerācijas jaudu palielināšana (t.sk., sagatavošanu reģenerācijai, ja nepieciešams pilna cikla darbības nodrošināšanai) Komersanti APIA VARAM KF

10 804 999

22.08.2017.
MK not. Nr.498

Kritēriji

18.10.2017.- 18.10.2018.
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas
(1.kārta)
Atbalstāma normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem atbilstošu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības un izmantošanas nodrošināšana Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – pašvaldība, pašvaldības iestāde, tai skaitā aģentūra, kā arī kapitālsabiedrība, kurai ar pašvaldību noslēgts līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu IPIA VARAM KF

66 730 855

21.06.2016.
MK not. Nr.403

Kritēriji

25.08.2016.- 25.11.2016.

5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas
(2.kārta)
Skat. augstāk Skat. augstāk IPIA VARAM KF

41 208 612

21.06.2016.
MK not. Nr.403

Kritēriji

12.04.2017.- 30.09.2019.

5.3.1.

Ūdenssaimniecības attīstības aglomerācijās ar cilvēkekvivalentu, lielāku par 100 000
(3.kārta)

Skat. augstāk Skat. augstāk IPIA VARAM KF

13 773 853

21.06.2016.
MK not. Nr.403

Kritēriji

09.11.2017.- 06.03.2018.

5.3.1.

Ūdenssaimniecības attīstība aglomerācijās ar cilvēkekvivalentu, lielāku par 2000
(4.kārta)

Skat. augstāk Skat. augstāk IPIA VARAM KF

4 221 404

21.06.2016.
MK not. Nr.403

Kritēriji vēl nav izstrādāti

Projektu iesniegumu atlasi plānots izsludināt 2020.g. IV ceturksnī

5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās Infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve, saskaņā ar  Natura 2000 teritoriju Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem Pašvaldības IPIA VARAM ERAF 4 000 000

2.08.2016.
MK not. Nr.514

Kritēriji

03.10.2016.- 06.01.2017. 
5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi Aizsargājamo biotopu inventarizēšana un kartēšana, t.sk.kartogrāfiskā materiāla sagatavošana
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu, kā arī īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānu izstrāde
Valsts iestāde, kuras kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšana un valsts dabas aizsardzības politikas īstenošana. IPIA VARAM KF 10 263 088

08.03.2016.
MK not. Nr.150

Kritēriji

19.05.2016.-
20.06.2016. 
5.4.2.2.

Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā
(1.kārta)

Vides monitoringa un kontroles sistēmu tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstība, kartogrāfisko materiālu un datu iegāde. Nacionālas nozīmes informācijas un izglītības centru pilnveidošana sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes. Pasākumi vides monitoringa un citu vides datu apstrādei un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošanai.

Tiešās pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības un atvasinātas publiskas personas, kas veic vides monitoringu un kontroli, vides informācijas apkopošanu, apstrādi un uzkrāšanu, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumus vides investīciju jomā. Valsts kapitālsabiedrība, kurai ir deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi valsts vides monitoringa veikšanai un vienotas vides informācijas sistēmas veidošanā un attīstībā.

IPIA VARAM KF

13 949 684

20.12.2016.
MK not. Nr.859

Kritēriji

28.03.2017.- 30.06.2017.
5.4.2.2.

Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā
(2.kārta)

Vides monitoringa un kontroles sistēmu tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstība, kartogrāfisko materiālu un datu iegāde. Nacionālas nozīmes informācijas un izglītības centru pilnveidošana sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes. Pasākumi vides monitoringa un citu vides datu apstrādei un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošanai.

Tiešās pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības un atvasinātas publiskas personas, kas veic vides monitoringu un kontroli, vides informācijas apkopošanu, apstrādi un uzkrāšanu, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumus vides investīciju jomā. Valsts kapitālsabiedrība, kurai ir deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi valsts vides monitoringa veikšanai un vienotas vides informācijas sistēmas veidošanā un attīstībā.

IPIA VARAM KF

3 350 000

20.12.2016.
MK not. Nr.859

Kritēriji

15.06.2018.-
16.07.2018.
5.4.2.2.

Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā
(3.kārta)

Vides monitoringa un kontroles sistēmu tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstība, kartogrāfisko materiālu un datu iegāde. Nacionālas nozīmes informācijas un izglītības centru pilnveidošana sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes. Pasākumi vides monitoringa un citu vides datu apstrādei un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošanai.

Tiešās pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības un atvasinātas publiskas personas, kas veic vides monitoringu un kontroli, vides informācijas apkopošanu, apstrādi un uzkrāšanu, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumus vides investīciju jomā. Valsts kapitālsabiedrība, kurai ir deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi valsts vides monitoringa veikšanai un vienotas vides informācijas sistēmas veidošanā un attīstībā.

IPIA VARAM KF

1 569 289

20.12.2016.
MK not. Nr.859

Kritēriji

 
5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai Īpaši aizsargājamo biotopu un sugu atjaunošanas pasākumi saskaņā ar Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plāniem.  Valsts iestāde, kuras kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšana un valsts dabas aizsardzības politikas īstenošana. IPIA VARAM KF 3 529 411

Kritēriji 

28.02.2020
MK not. Nr.101


30.04.2020 - 30.06.2020
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (1.kārta)

Valsts nozīmes arhitektūras, arheoloģijas, vēstures, kā arī pilsētbūvniecības pieminekļu atjaunošana, konservācija, pārbūve vai restaurācija; ar kultūras un dabas mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana, konservācija, pārbūve, restaurācija vai jaunu infrastruktūras būvju būvniecība un publiskās ārtelpas attīstīšana atbalstāmo objektu apkārtnē, kas ir vērsta uz kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību; jaunu pakalpojumu izveide, paplašinot kultūras un dabas mantojuma saturisko piedāvājumu; projekta vadības nodrošināšana; publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kura iekļauta Ministru kabineta apstiprinātajā projektu iesniedzēju sarakstā, kas izveidots pēc projektu ideju priekšatlases IPIA KM ERAF 23 581 785

24.05.2016.
MK not. Nr.322

Kritēriji

07.03.2017.- 29.12.2017.
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (2.kārta) Skat. augstāk Skat. augstāk IPIA KM ERAF 17 570 878

24.05.2016.
MK not. Nr.322

Kritēriji

07.03.2017.- 29.12.2017. 
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (3.kārta) Arhitektūras, arheoloģijas, vēstures, kā arī pilsētbūvniecības pieminekļu atjaunošana, konservācija, pārbūve vai restaurācija; ar kultūras un dabas mantojumu (kopā vai atsevišķi) saistītās infrastruktūras (kas vienlaikus var būt arī tūrisma infrastruktūra) būvju atjaunošana, konservācija, pārbūve, restaurācija vai jaunu infrastruktūras būvju būvniecība un publiskās ārtelpas attīstīšana atbalstāmo objektu apkārtnē; jaunu pakalpojumu (kas vienlaikus var būt arī tūrisma pakalpojumi) izveide, paplašinot kultūras un dabas mantojuma (kopā vai atsevišķi) saturisko piedāvājumu. Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Daugavpils, Jelgavas, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota pašvaldības iestāde vai šajā punktā minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. IPIA KM ERAF 30 211 833

24.10.2018. MK not. Nr.635

Kritēriji

21.02.2018.-
01.06.2020.

5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (4.kārta) Valsts nozīmes arhitektūras, arheoloģijas, vēstures, kā arī pilsētbūvniecības pieminekļu atjaunošana, konservācija, pārbūve vai restaurācija; ar kultūras mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana, konservācija, pārbūve, restaurācija vai jaunu infrastruktūras būvju būvniecība un publiskās ārtelpas attīstīšana atbalstāmo objektu apkārtnē, kas ir vērsta uz kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību; jaunu pakalpojumu izveide, paplašinot kultūras mantojuma saturisko piedāvājumu; projekta vadības nodrošināšana; publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. Pašvaldība, pašvaldības iestāde un valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā atrodas kultūras mantojuma objekts, kurā plānotas investīcijas. IPIA KM ERAF 9 410 680

10.03.2020. MK not. Nr.130
Kritēriji

08.05.2020 - 02.11.2020

5.6.1. Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu

Atbalsta teritorijas revitalizācijas mērķim paredzēto ēku, būvju un to infrastruktūras attīstīšana; revitalizējamās teritorijas labiekārtošana; ielu un ar to saistītās infrastruktūras izbūve vai pārbūve revitalizējamā teritorijā vai funkcionāls savienojums, ja šāds risinājums ir pamatots revitalizējamās teritorijas attīstības stratēģijā; projekta vadības nodrošināšana; publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Rīgas pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, valsts iestāde, valsts kapitālsabiedrība (tai skaitā valsts kapitālsabiedrība, kura pārvalda valsts nekustamos īpašumus, ja tā projekta infrastruktūrā īsteno valsts iestāžu funkciju) vai komersanti IPIA KM ERAF 67 531 048

29.03.2016.
MK not. Nr.188

Kritēriji

10.11.2016.-
29.12.2017.
5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (1.kārta) Atbalsts degradētās teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanai degradētajā teritorijā, revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētās teritorijas labiekārtošanai Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvalde, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde IPIA VARAM ERAF

108 398 439

10.11.2015.
MK not. Nr.645

Kritēriji

22.09.2016.- 01.03.2020.
5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (2.kārta) Atbalsts degradētās teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanai degradētajā teritorijā, revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētās teritorijas labiekārtošanai Reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi IPIA VARAM ERAF 108 398 439

10.11.2015.
MK not. Nr.645

Kritēriji

21.04.2018.- 01.03.2021.
5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (3.kārta) Atbalsts degradētās teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanai degradētajā teritorijā, revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētās teritorijas labiekārtošanai Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldības vai to izveidotas iestādes, vai  pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi IPIA VARAM ERAF 61 467 090

10.11.2015.
MK not. Nr.645

Kritēriji

30.06.2016.- 01.03.2020.
5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija  Piesārņoto teritoriju sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus, atsūknējot un attīrot piesārņotos pazemes ūdeņus, rekultivējot piesārņotās teritorijas, kā arī utilizējot vai apglabājot sanācijas procesā izņemto piesārņojumu  Valsts vides dienests IPIA VARAM ERAF  29 257 750

28.03.2017.
MK not. Nr.174

28.04.2017.- 31.05.2017.

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 19. jūnijā
Uz augšu