}

Vadlīnijas un skaidrojumi

N.p.k.

 

Dok. nr.

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

Attiecināmās izmaksas ES fondu projektos

1.1.

Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā

2.1.

vadlīnijas
pielikums

08.02.2022.

 

1.2.

Skaidrojums par izmaksu procentuālo ierobežojumu piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos

 

pielikums

19.09.2018.

 

Ministru kabineta noteikumu izstrāde par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu

2.1.

Vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu izstrādei

2.2.

vadlīnijas

 19.06.2017.  

2.2.

Vadošās iestādes skaidrojums par snieguma rezerves piemērošanu ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

 2.5.

skaidrojums 03.06.2016.  

2.3.

Skaidrojums par rezerves finansējuma izmantošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos

  skaidrojums
06.07.2017.  

ES fondu ieviešanas sistēma

3.1.

Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju

2.3.

vadlīnijas
01.07.2022.  

3.2.

Metodiskie norādījumi specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā

4.5.

Metodiskie norādījumi
2.pielikums Risku reģistra forma
05.12.2017.  

Informācija un publicitāte

4.1.

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem

2.4. 

vadlīnijas


04.02.2022.  

Projektu iesniegumu atlase un vērtēšana

5.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases metodika 2014.–2020.gadam

4.1.

metodika

09.05.2022.

 

5.1

Skaidrojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes metodikā Nr.4.1. “Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda  un Kohēzijas fonda projektu  iesniegumu atlases metodika 2014.–2020.gadam”  ietverto vienoto kritēriju piemērošanu

 

skaidrojums

18.12.2017.

 

5.2.

Informācija par izmaiņām vienotā kritērija “Projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim, ja tāds projektā ir paredzēts, Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katram atsevišķi pārsniedz 150 euro” piemērošanas skaidrojumā

 

skaidrojums

25.05.2021.

 

Vienkāršotās izmaksas

6.1.

Vadlīnijas par vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām un to piemērošana ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā

2.8

metodika

pārbaudes lapa

19.08.2020.

 

6.2.

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam  īstenošanai

 

metodika

27.02.2023.

 

6.3.

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam īstenošanai

4.7.

metodika 20.03.2023.  

6.4.

Atbildīgo iestāžu izstrādātās vienas vienības izmaksu metodikas

  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”” īstenošanai 1.1.1.2. metodika
metodika
28.06.2018.
18.10.2016.
 
 

Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai inovācijas idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma “ Inovāciju granti studentiem” ietvaros

1.1.1.3. metodika 18.05.2020  
 

Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai inovācijas idejas attīstībai uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma “ Inovāciju granti studentiem” ietvaros

1.1.1.3.

metodika

pielikums

15.07.2020  
 

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

1.1.1.5. metodika 27.03.2018.  
 

Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

1.1.1.5. metodika 06.03.2018.  
 

Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika tehniski ekonomiskās priekšizzpētes izstrādei dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammā “Mazo un vidējo komersantu instruments” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros

1.2.1.2. metodika 19.07.2019.  
 

Vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika profesionālās un neformālās izglītības mācību programmas apguves un stipendijas izmaksām

7.1.1. un 14.1.2. metodika 31.08.2022.  
 

Metodika par viena  izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu 1-gadīgu un 1,5- gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošanā otrā un  trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās,  profesionālās pilnveides izglītības programmās, profesionālās  tālākizglītības programmās, kā arī modulārās profesionālās  izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un studiju  moduļa vai studiju kursa augstskolā vai koledžā īstenošanā  pasākuma 7.2.1.2. “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  īstenošanai

7.2.1. metodika 14.10.2022.  
  Vienas vienības atbalsta personāla atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma 7.2.1.2. „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta īstenošanai 7.2.1. metodika 31.08.2020.  
  Metodika par individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu 7.2.1.2. pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1. metodika 08.02.2023.  
  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanai 7.3.1. metodika 30.01.2020  
  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” īstenošanai 8.2.2. metodika 30.09.2020  
 

Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika augstskolu padomju locekļu atlīdzības un administratīvo resursu izmaksu segšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai

8.2.3.

metodika

metodikas pielikums 

metodikas pielikums no 01.07.2022.

11.11.2022.

 
 

Vienotās izmaksu likmes aprēķina un piemērošanas metodika netiešo attiecināmo izmaksu segšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros

8.2.3.

metodika

metodikas pielikums 

07.06.2022.

 
  Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.SAM “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un 8.3.4.SAM “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanai 8.3.2. un 8.3.4.

metodika

metodikas pielikums 

29.12.2021.  
  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt  NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros 8.3.3.

metodika

pielikums

31.05.2022.

 
  Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros 8.3.4. metodika 17.08.2018.  
 

Vienas vienības izmaksu standarta likmes piemērošanas metodika profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu, kā arī modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un studiju moduļa vai studiju kursa augstskolā vai koledžā īstenošanā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros

Metodika par sadarbības partnera (pašvaldības)  īstenošanas personāla atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta ietvaros

8.4.1.

metodika

 

 

metodika

27.10.2022.

 

 

05.04.2017.

 
 

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika nodarbinātās personas ar zemu izglītības līmeni profilēšanai un konsultēšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanai

8.4.1.

metodika

rīkojums

04.10.2022

 
  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanai 8.5.1. metodika
pielikums

09.05.2023.

 
  Fiksēto izmaksu vienas vienības standarta likmes individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei aprēķina un piemērošanas metodika Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanai 8.5.1. metodika
pielikums

19.12.2022.

 
  Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ietvaros 8.5.2. metodika 28.02.2017.  
 

Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” un 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1. pasākuma “Profesionālā rehabilitācija” īstenošanai

9.1.1.1. un 9.1.4.1.

metodika

1.pielikums

2.pielikums

27.03.2023.  
  Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” apmācību vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 9.2.1.1.

metodika

11.07.2022.  
 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” personāla vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika

9.2.1.1. metodika

20.04.2023  
  Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” valsts sociālās aprūpes centra speciālistu piemaksas vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 9.2.2.1. metodika

12.08.2022.

 
  Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumudzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienības izmaksu aprēķina un piemērošanas metodika 9.2.2.1.

metodika

pielikumi

28.03.2023.

 
  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases kārtas projektu īstenošanai 9.3.2. metodika 18.02.2019.  

Iepirkumu veikšana

7.1.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā’’ (piemērojama attiecībā uz iepirkumiem, kas izsludināti pirms 2017.gada 1.marta

5.

vadlīnijas
pielikumi
23.12.2016.  

7.2.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā’’ (iepirkumiem, kas izsludināti no 2017.gada 1.marta

21.

metodika
pielikumi
17.05.2023.  

7.3.

Eiropas Komisijas norādījumi publisko iepirkumu praktizējošajiem speciālistiem

  vadlīnijas
Infografika
2018.gads  

7.4.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (vadlīnijas ir spēkā un ir piemērojamas no to apstiprināšanas dienas 08.05.2017.)

  vadlīnijas 08.05.2017.  

7.5.

EK izstrādāta rokasgrāmata „Krāpšana publiskajos iepirkumos – praktisko piemēru un „sarkano karogu” apkopojums”

  rokasgrāmata (ENG) 2017.gads  

Pārbaužu veikšana

8. Vadlīnijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada plānošanas periodā 2.5. vadlīnijas 19.02.2020.  
Uzraudzība un programmu slēgšana
9.1. Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā 2.6. vadlīnijas
pielikums
 16.11.2018.  
9.2.

Dubultfinansējuma riska kontroles matrica ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos 2014.-2020.gada plānošanas periodā

  matrica 20.07.2020.  
9.3.

Eiropas Komisijas vadlīnijas dalībvalstīm par snieguma ietvaru, tā izvērtēšanu un rezervi

 

vadlīnijas(ENG)

vadlīnijas (labojumu režīmā)

vadlīnijas (LV)

19.06.2018.  
9.4.

Vadlīnijas darbības programmu slēgšanai Eiropas
Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondā 2014.–2020. gada periodā

 

vadlīnijas(ENG)

vadlīnijas (LV)

Jautājumi-Atbildes (ENG, aktualizēts 09.09.2022.)

Informatīvais materiāls (ENG)


Infografika (posmojamie un nefunkcionējošie projekti)

14.12.2022.  
Neatbilstības un finanšu korekcijas
10.1. Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā 2.7.

vadlīnijas

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

21.03.2022.  
10.2. Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai Pārkāpumu pārvaldības sistēmas (IMS) lietotāja rokasgrāmata  

IMS pārskats 
IMS lietotāji un to lomas 
Gadījumi un pieprasījumi 
Kā pieslēgties IMS 
Sākotnējā ziņojuma izveidošana
Gadījumu un pieprasījumu meklēšana 

Excel pārskatu gatavošana 

28.01.2019.
02.02.2018.
19.10.2018.
15.10.2018.

15.10.2018.

25.10.2018.

 

15.10.2018.

 

26.10.2018.

 
10.3. Rokasgrāmata par ziņošanu par pārkāpumiem dalītajā pārvaldībā  

rokasgrāmata

21.11.2017.  
Vadlīnijas horizontālo principu ieviešanai
11.1. Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” vadlīnijas Vides pieejamības publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai nodrošināšanai  

vadlīnijas

12.04.2018.  
Citi saistītie jautājumi
12.1. Skaidrojums par sadārdzinājumu ES fondu projektos  

skaidrojums

10.12.2018.  
12.2. Eiropas Komisijas metodiskie norādījumi PVN attiecināmībai saskaņā ar Kohēzijas politikas noteikumiem 2014. - 2020. gada plānošanas periodā  

vadlīnijas
vadlīnijas (tulkojums LV)

30.10.2018.  
12.3. EK 09.04.2021. Norādījumi par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu (Nr.C 121/1)  

vadlīnijas (LV)
vadlīnijas (ENG)

   
12.4.

Informatīvais materiāls par interešu konflikta novēršanu ES fondu īstenošanā

 

Materiāls

   
 
  
 
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 31. maijā
Uz augšu