}

Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR

MK noteikumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

9.1.1.1. Subsidētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem Subsidēto darbavietu nodrošināšana bezdarbniekiem ar invaliditāti, atbalsts reģionālajai mobilitātei, projekta īstenošanas personāla apmācības u.c. Nodarbinātības valsts aģentūra IPIA LM ESF

49 872 017

23.12.2014.
MK not. Nr.835

Kritēriji

22.07.2015.- 21.08.2015.

Atlase ir noslēgusies.

9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi Atbalsts bezdarbniekiem, kas bez darba bijuši vismaz 12 mēnešus (t.sk. personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti) un bezdarbniekiem ar esošu vai iespējamu alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību. Profesionālās piemērotības noteikšanas, veselības pārbaudes, motivācijas programma darba meklēšanai, speciālistu (karjeras konsultantu, psihologu, psihoterapeitu u.c.) konsultācijas, u.c. atbalsta pasākumi. Nodarbinātības valsts aģentūra IPIA LM ESF

16 039 062

11.08.2015.
MK not. Nr.468

Kritēriji

 30.09.2015.-
30.10.2015.

Atlase ir noslēgusies.

9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros paredzēts atbalsts:
- sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumiem par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, un to atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem (piemēram, informēšanas un izglītošanas pasākumi, diskusijas, konsultācijas);
- sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrādei (sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju, to piemērošanas metodikas izstrāde un finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība, pasākuma dalībnieku reģistra prototipa izstrāde un darbības nodrošināšana un sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu, atbalsta sniegšanas metodikas izstrāde un finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība);
- sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanai (sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana, konsultāciju nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu izstrādei);
- sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošanai;
- pasākuma starprezultātu novērtēšanai un priekšlikumu izstrādei tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai;
Labklājības ministrija IPIA LM ESF 19 920 206

11.08.2015.
MK not. Nr.467

Kritēriji

 25.09.2015.-
26.10.2015.

Atlase ir noslēgusies.
Tomēr LM projekta ietvaros turpinās grantu pieteikumu iesniegšana dzīvotspējīgu sociālās uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

Papildus informāciju skatīt šeit.

9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros paredzēts atbalsts:
- Integrētiem profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumiem ieslodzītajiem, pasākumiem ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai karjeras konsultācijām ieslodzītajiem, profesionālās izglītības programmu prakses vietu nodrošināšanai ieslodzījuma vietā (tai skaitā sadarbība ar NVA), profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai pēc ieslodzījuma, valsts valodas apguves pasākumiem ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem (VPD klientiem), kas nav NVA klienti, profesionālās izglītības sasaistē ar darba piedāvājumu ieslodzījuma vietā un pēc ieslodzījuma;
- Specifiskiem atbalsta pasākumiem bijušo ieslodzīto nodarbināšanai atbalsta programmu īstenošanai bijušajiem ieslodzītajiem, darbs ar noziedzīgās uzvedības riskiem, kas saglabājušies pēc atbrīvošanas, atkarību novēršanas pasākumi, atbalsta pasākumi, ja bijušais ieslodzītais cietis no vardarbības;
- Jaunu atbalsta metožu īstenošanai bijušajiem ieslodzītajiem (priekšlikumu izstrāde jauno atbalsta metožu ieviešanai, jauno atbalsta metožu sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem īstenošana, atbalsta metožu koordinēšana);
- Brīvprātīgo darbam ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā (nepieciešamās izpētes veikšana un modeļa ieviešana, brīvprātīgo apmācības un darba ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem koordinēšana);
- Atbalsta pasākumiem bijušo ieslodzīto ģimenēm un pasākumiem bijušo ieslodzīto pozitīvo sociālo saišu uzturēšanai (programmu izstrāde, adaptēšana un īstenošana);
Ieslodzījuma vietu pārvalde IPIA TM ESF 5 175 000

17.05.2016.
MK not. Nr.299

Kritēriji

12.07.2016.- 10.08.2016. 
9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros paredzēts atbalsts:
- pētījumiem par IeVP un VPD esošo riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumentu darbības efektivitāti (validitāti) un RVN instrumentu attiecīgai pilnveidošanai;
- trūkstošo RVN instrumentu adaptācijai un ieviešanai IeVP un VPD;
- resocializācijas programmu standarta un akreditācijas sistēmas, tai skaitā rokasgrāmatas, izstrādei un ieviešanai, programmu akreditācijas kritēriju un metodikas izstrādei un resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas efektivitātes izvērtēšanai un priekšlikumu izstrādei pilnveidošanai un atbilstošas elektroniskās vides nodrošināšanu;
- esošo resocializācijas programmu darbības efektivitātes (validitātes) izpētei un pilnveidošanai un atbilstošas elektroniskās vides nodrošināšana;
- trūkstošo resocializācijas programmu iegūšanai vai izstrādei;
- IeVP un VPD darbinieku mācību sistēmas pilnveidošanai;
- darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācībām;
- kopīgu apmācību organizēšanai IeVP un VPD darbiniekiem, tai skaitā kopīgu apmācību sistēmas modeļu izstrādei, mācību vizītes, e-mācību sistēmas izveidei un ieviešanai IeVP un VPD un rokasgrāmatas izstrādei;
- IeVP Mācību centra kapacitātes stiprināšanai;
- IeVP un VPD personāla atlases sistēmas pilnveidei, tai skaitā IeVP un VPD darbinieku jaunu testēšanas metožu (psihometrijas testu) ieviešanai;
- IeVP un VPD darbinieku profesionālās noturības stiprināšanai ;
- atbalsta programmu bijušajiem ieslodzītajiem sertificēšanas sistēmas izveidei;
- integrētu profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieslodzītajiem, pasākumu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras attīstīšanai izstrādei;
- ikgadēji informatīvie pasākumiem, tai skaitā labas prakses popularizēšana sabiedrības stereotipu maiņai ;
- konferenču un semināru organizēšanai;
Ieslodzījuma vietu pārvalde IPIA TM ESF 4 232 693

26.04.2016.
MK not. Nr.264

Kritēriji

12.07.2016.- 10.08.2016.
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija - profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana (personām ar smagu invaliditāti);
- prasmju sertificēšanas sistēmas izstrāde un apmācību programmu ieviešana (personām ar garīga rakstura traucējumiem).
Sociālās integrācijas valsts aģentūra IPIA LM ESF 1 252 128

30.06.2015.
MK not. Nr.352

Kritēriji

26.08.2015.-
25.09.2015.

12.01.2016.- 25.01.2016.

9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveide (pieaugušajiem un bērniem) un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana izglītības iestādēs bērniem un jauniešiem ar funkcionēšanas traucējumiem no 7 – 25 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" IPIA LM ESF 1 323 271

20.10.2015.
MK not. Nr.601

Kritēriji

 17.12.2015.-
19.01.2016.
9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Invaliditātes noteikšanas sistēmas nepilngadīgām personām izvērtējums un pilnveide. Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisija IPIA LM ESF 318 054

17.05.2016.
MK not. Nr.309

Kritēriji

19.07.2016.- 17.08.2016. 
9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana) Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumi personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības dēļ, kā arī patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Darba devēju un sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi, t.sk. atbalstoši pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai. Sabiedrības integrācijas fonds IPIA LM ESF 6 463 045

09.02.2016.
MK not. Nr.102

Kritēriji

13.04.2016.-
12.05.2016.
9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās Pašvaldību sociālo dienestu un to sociālā darba speciālistu kompetences pilnveide un  supervīzijas nodrošināšana, t.sk. pilotprojektu īstenošana sociālā darba kopienā attīstībai u.c. Labklājības ministrija IPIA LM ESF 9 454 218

14.04.2015.
MK not. Nr.193  

(Tiesību akts ir zaudējis spēku.)


17.12.2019. MK not. Nr.686

Kritēriji

27.06.2015.- 27.07.2015.

Atlase ir noslēgusies.

9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings Pasākuma ietvaros plānoti 10 pētījumi, t.sk. jauna iztikas minimuma groza metodoloģijas izstrāde un  ieviešana; ikgadēji nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas novērtējumi; pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā; pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū. Labklājības ministrija IPIA LM ESF 1 079 297

07.07.2015.
MK not. Nr.386

Kritēriji

 14.09.2015.-
13.10.2015.

Atlase ir noslēgusies.

9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē Atbalsts bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, t.sk. atbalsts speciālistiem, kas ar tiem strādā, un bērnu ģimenēm un likumiskajiem pārstāvjiem. Pasākuma ietvaros plānota arī konsultatīvā kabineta izveide Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un pētījuma veikšana par sabiedrības attieksmi attiecībā uz vardarbību ģimenē. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija IPIA LM ESF 2 347 584

06.10.2015.
MK not. Nr.575

Kritēriji

12.01.2016.-
11.02.2016. 

Atlase ir noslēgusies.

9.2.2.1. Deinstitucionalizācija Atbalsts:
- pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, kā arī personām, kuras potenciāli var nonākt ilgstošas aprūpes institūcijā;
- ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam, kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus;
- bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.
Pasākuma ietvaros tiks izvērtētas personu individuālās vajadzības un sagatavots atbalsta plāns, uz kuru pamata katrs plānošanas reģions izstrādās reģiona deinstitucionalizācijas plānu (t.sk. ilgstošas aprūpes institūciju un bērnu centru reorganizācijas plānus). Pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem tiks sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā un tiks attīstīti dažādi sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī paralēli tiks attīstīti sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem. Plānoti arī informatīvi un izglītojoši pasākumi sabiedrības attieksmes maiņai, kā arī audžuģimeņu un aizbildņu skaita palielināšanai.
Plānošanas reģioni IPIA LM ESF

42 242 298

16.06.2015.
MK not. Nr.313

Kritēriji

01.09.2015.-
30.09.2015.
9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide Tiks izstrādāts jauns sociālo pakalpojumu finansēšanas veids, kas nodrošinās individuālu pieeju aprūpes un atbalsta sniegšanā personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī tiks izstrādāts atbalsta personas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Labklājības ministrija IPIA LM ESF 4 727 073

09.02.2016.
MK not. Nr.91

Kritēriji

04.04.2016.- 05.05.2016. 
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana Atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu bērnu sociālās prasmes un funkcionālās spējas, kā arī atbalsts viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Biedrības un nodibinājumi APIA LM ESF

4 966 963

22.05.2018
MK not. Nr.291

Kritēriji

20.07.2018.- 20.09.2018 (I uzsaukums). 

30.12.2019 - 02.04.2020 (II uzsaukums).

9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai Atbalsts:
- prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādei;
- vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidei un ieviešanai;
Nacionālais veselības dienests IPIA VM ESF

4 609 777

28.10.2014.
MK not. Nr.666

Kritēriji

 30.11.2015.-
29.12.2015.
9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros paredzēts atbalsts:
- vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumiem (drukātie materiāli, reklāmas mēdijos, vides reklāmas u.c.);
- sabiedrības veselības pētījumiem un uzraudzības sistēmas izveidei un attīstībai;
- veselības veicināšanas pasākumiem mērķa grupām (semināri un kursi speciālistiem);
- veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība;
- veselības veicināšanas un slimību profilakses plāna izstrāde un aktualizēšana;
- slimību profilakses pasākumi (īsās motivējošās intervences, profilaktiskās apskates, speciālistu konsultācijas u.c.);
Veselības ministrija IPIA VM ESF 16 692 798

17.05.2016.
MK not. Nr.310

Kritēriji

04.07.2016.- 01.08.2016.
9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai - veselības veicināšanas pasākumiem vietējai sabiedrībai (nometnes bērniem un jauniešiem, interešu grupas u.c.);
- veselības veicināšanas pasākumiem mērķa grupām (specializēti pasākumi darbavietās soc. aprūpes iestādēs un izglītības iestādēs);
Slimību profilakses un kontroles centrs  un pašvaldības (kuras ir iestājušās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā) APIA VM ESF

38 692 398

17.05.2016.
MK not. Nr.310

Kritēriji

1. kārta līdz 12.08.2016. (pašvaldībām)

Līdz 05.09.2016. (SPKC)

 

2.kārtu plānots uzsākt 2020.g.

9.2.5. Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas

- pasākumi ārstniecības personu iesaistei;
- pasākumi pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai

Veselības ministrija IPIA VM ESF 9 960 103

21.03.2017.
MK not. Nr.158

Kritēriji

 02.06.2017.-
02.08.2017.
9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla  kvalifikāciju - Apmācībām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kā arī farmācijas speciālistiem, tai skaitā apmācību programmu, apmācību materiālu un apmācību metodiku izstrāde;
- Apmācībām sociālā darba speciālistiem (prasmēm sociālā pakalpojuma sniegšanas ietvaros identificēt nepieciešamību piesaistīt ārstniecības personālu);
- Apmācību programmu un materiālu izstrādei.
Veselības ministrija IPIA VM ESF 22 765 950

08.11.2017.
MK not. Nr.718

Kritēriji

03.04.2017.- 05.06.2017.
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai
(1.kārta)
Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – dienas centru, dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļu, mājokļu, specializēto darbnīcu izveide, labiekārtošana; sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; “jauniešu māju” un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības atbilstoši integrēto teritoriālo investīciju ieviešanas mehānismam

IPIA LM ERAF 13 107 832

20.12.2016.
MK not. Nr.871

Kritēriji

28.06.2018. - 30.06.2019.

Projektu atlase tiek noslēgta 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanas.

9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai
(2.kārta)
Skat. augstāk Pašvaldības, kas iekļautas 9.2.2.1.pasākuma ietvaros izstrādātajos plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos IPIA LM ERAF 31 334 146

20.12.2016.
MK not. Nr.871

Kritēriji

28.06.2018.- 02.09.2019.
9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei Ieguldījumi infrastruktūrā 9.1.4.2.pasākuma ietvaros paredzētajai funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas izveidei un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveidē, t.sk. telpu pārbūve un atjaunošana laboratorijas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda bērniem un jauniešiem ar funkcionēšanas traucējumiem no 7 – 25 gadiem izveidei; laboratorijas aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu iegāde; datu bāzes izveide informācijas apkopošanai. Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" IPIA LM ERAF 4 077 075

20.10.2015.
MK not. Nr.600

Kritēriji

21.12.2015.-
21.01.2016. 
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru
(1. kārta)
- Būvniecības darbiem;
- Iekārtu un aprīkojuma iegādei un montāžai;
- Informācijas tehnoloģiju risinājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai
Ārstniecības iestādes IPIA VM ERAF 82 991 202

20.12.2016.
MK not. Nr.870

Kritēriji

28.03.2017.- 29.05.2017.
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru
(2. kārta)
- Būvniecības darbiem;
- Iekārtu un aprīkojuma iegādei un montāžai;
- Informācijas tehnoloģiju risinājumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai
Skat. augstāk IPIA VM ERAF 91 068 678

20.12.2016.
MK not. Nr.870

Kritēriji

27.04.2017.- 15.09.2017.
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru
(3. kārta)
Būvniecības darbi, iekārtu un aprīkojuma iegāde un montāža Skat. augstāk IPIA VM ERAF

15 828 463

23.01.2018.
MK not. Nr.56

Kritēriji

19.04.2018.- 20.06.2018.
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru
(4. kārta)

Būvniecības darbi, iekārtu un aprīkojuma iegāde un montāža

Individuālās ģimenes ārsta prakses, ģimenes ārstu sadarbības prakses, ārstniecības iestādes un pašvaldības APIA/ IPIA VM ERAF

4 476 377

11.09.2018.
Nr.585

Kritēriji

1.apakškārta 25.02.2019. - 24.04.2019.

1.apakškārtas 2.uzsaukums 18.06.2020. - 17.08.2020.

 

2.apakškārta 02.07.2020 - 01.10.2020. 

 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 1. jūlijā
Uz augšu