}

Sabiedrības līdzdalība

06.07.2022.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas periodā"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu " Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas periodā" (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2022.gada 1.augustā plānots nodots saskaņošanai ministrijām.

Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību, noteikt kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu 2021-2027.gada plānošanas periodā veic projekta iepirkuma dokumentācijas un procedūras norises pirmspārbaudi (turpmāk – pirmspārbaude), izstrādā un aktualizē pirmspārbaužu metodiku, veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, pārbauda maksājuma pieprasījumu, pārbauda un apstiprina pārskatu par projekta dalībniekiem, kā arī kārtību kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu projektu ietvaros un pieņem lēmumu par minētā nodokļa iekļaušanu projekta attiecināmajās izmaksās.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var iesniegt Tiesību aktu projektu publiskajā portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0c8ed459-3ac0-479b-9e1d-f40e423e687b līdz 2022.gada  19.jūlijam.

 

31.05.2022.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2021.- 2027.gada plānošanas periodā"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2021.- 2027.gada plānošanas periodā" (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2022.gada 14.jūlijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību, kādā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda vai Taisnīgas pārkārtošanās fonda vadībā iesaistītās institūcijas 2021.-2027.gada plānošanas periodā nodrošina valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var iesniegt Tiesību aktu projektu publiskajā portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/e1454eec-0ce1-4fc4-9874-a6e4057e5389 līdz 2022.gada 14.jūnijam.

 

25.04.2022.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai" (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2022.gada 2.jūnijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts ir izstrādāts  ar mērķi noteikt vispārējās prasības Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda un Taisnīgas pārkārtošanās fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai  atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likumā  noteiktajam funkciju sadalījumam.

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Priekšlikumu iesniegšanas kontakti

Ministru kabineta noteikumu projekts "Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai"

Anotācija

līdz 2022.gada 10.maijam alise.krisone@fm.gov.lv

19.04.2022.

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu”.

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu” (turpmāk – rīkojuma projekts), kuru 2022.gada 2. jūnijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Ministru kabineta rīkojuma projekts ir izstrādāts ar mērķi, lai apstiprinātu Eiropas Savienības fondu  2021.-2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas (turpmāk – UK) sastāvu, lai tā varētu pārraudzīt ES fondu ieviešanas gaitu un veikt Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 40. pantā  un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 15. un 16. pantā noteiktos pienākumus. Ministru kabineta rīkojuma projektā ietvertais UK sastāvs ir balstīts uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda UK sastāvu, ievērojot tās dalībnieku aktuālo interesi turpināt līdzšinējo sadarbību, kā arī pielāgojot to ES fondu 2021.-2027. gada  plānošanas perioda specifikai.

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Priekšlikumu iesniegšanas kontakti

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu”

Anotācija

INFORMATĪVI:

Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS REGLAMENTA projekts;

Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas APAKŠKOMITEJU REGLAMENTA projekts.

līdz 2022.gada  5.maijam sintija.gedvila@fm.gov.lv

12.04.2022.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu" (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2022.gada 26.maijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi noteikt kārtību, kādā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda Plus, Kohēzijas fonda vai Taisnīgas pārkārtošanās fonda vadībā iesaistītās institūcijas 2021.-2027.gada plānošanas periodā nodrošina ES fondu ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu (KPVIS), tai skaitā tiek noteikti dati, kas tiek uzkrāti minētajā sistēmā, to uzkrāšanas mērķis un termiņš, uzskaitītas sistēmas, no kurām KPVIS iegūst datus, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, u.c. informācija, kas attiecas uz KPVIS lietošanu un piekļuvi tajā esošiem datiem.

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Priekšlikumu iesniegšanas kontakti

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu"

Anotācija

līdz 2022.gada  26.aprīlim inita.petrova@fm.gov.lv

 

13.08.2021.

Likumprojekts “Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda vadības likums”

Finanšu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu “Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027.gada plānošanas perioda vadības likums” (turpmāk – likumprojekts), kuru 2021.gada 19.augustā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Likumprojektā līdzīgi kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā plānots noteikt ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus Latvijas Republikā:

- Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus;

- uzraudzības komitejas darbības pamatnoteikumus un sastāvu;

- deleģējumu Ministru kabinetam noteikt, kā tiek nodrošināti ES fondu vadības posmi;

- ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību;

- informācijas atklātības nosacījumus attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar projektiem.

Likumprojektā ir veikti atsevišķi uzlabojumi, kas galvenokārt balstīti uz ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieredzes bāzes un kopumā vērsti uz to, lai ES fondu projektu iesniegšana un īstenošana būtu vēl ērtāka un atbalstošāka ES fondu finansējuma saņēmējiem, kā piemēram:

- dokumentiem, kas iesniegti Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā ir juridiskais spēks;

- ieviests “konsultē vispirms” princips ierobežotas projekta iesniegumu atlases ietvaros;

- pantā par deleģējumu Ministru kabinetam ieviests nosacījums, kas paredz projektu vērtēšanas kritēriju izstrādes sadalījumu starp vadošo iestādi un atbildīgo iestādi;

- pie projektu apstiprināšanas parādījies papildus jauns noraidīšanas iemesls - projekta iesniedzējs ir  radījis mākslīgus apstākļus vai sniedzis faktiskajiem apstākļiem būtiski neatbilstošu informāciju;

- noteikts, ka vadošā iestāde veiks komunikācijas atbildīgā koordinatora funkcijas;

- noteikts termiņš kāda projekta iesniedzējs var iesniegt iebildumus par sadarbības iestādes vai vadošās iestādes pieņemtajiem lēmumiem;

- likumprojekts papildināts ar pienākumu atbildīgai iestādei izstrādāt vienkāršoto izmaksu metodikas projektos līdz 200 000 EUR;

- likumprojekts papildināts ar Phare likuma atzīšanu par spēku zaudējušu;

- citi precizējumi un uzlabojumi.

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Priekšlikumu iesniegšanas kontakti

Likumprojekts “Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likums”

Anotācija

līdz 2021. gada 6. septembrim evita.vamza@fm.gov.lv

 

13.08.2021.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība"

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu " Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru virza izskatīšanai un saskaņošanai kā steidzamu Ministru kabineta lietu. Noteikumu projekts izstrādāts, lai Latvijas Republika kā Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošinātu pienākumu, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms plāns (turpmāk  - ANM plāns) tiek īstenots saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas nacionālajiem tiesību aktiem. Minētajā nolūkā ANM plāna īstenošanas procesā dalībvalstīm jānodrošina atbilstošas un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas darbību, lai Eiropas Savienības piešķirtais finansējums netiktu nepamatoti izmaksāts, tas ir, pretēji normatīvo aktu prasībām, vai neievērojot ANM plānā noteiktos mērķus un atskaites punktus. Lai šo uzraudzību veiktu pietiekami efektīvi un pārskatāmi, jāapkopo standartizētu kategoriju dati un informācija, kas ļautu novērst un konstatēt nopietnus pārkāpumus, proti, krāpšanu, korupciju, interešu konfliktu un dubulto finansējumu saistībā ar ANM plānā atbalstītajiem pasākumiem. Lai sasniegtu attiecīgo mērķi, noteikumu projektā noteikta ANM plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība, atbildīgās institūcijas, kas nodrošinās noteikto īstenošanas un uzraudzības uzdevumu, informācijas sistēmas izveides un izmantošanas kārtību, ANM plāna īstenošanā iesaistīto institūciju tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās u.c. nosacījumi.

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Priekšlikumu iesniegšanas kontakti

Ministru kabineta noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība"

Anotācija

līdz 2021. gada 27. augustam inita.petrova@fm.gov.lv

 

05.08.2021.

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumu par Atveseļošanas un noturības mehānismu” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija), kuru 2021.gada 17.augusta Ministru kabineta sēdē plāno apstiprināt, lai noslēgtu finansēšanas nolīgumu ar Eiropas Komisiju un Latvija saņemtu tai piešķirto Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu 1,82 mljrd. EUR apmērā.

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumu par Atveseļošanas un noturības mehānismu”

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

līdz 2021.gada 17.augustam.

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu var izteikt 2021.gada 17.augusta Ministru kabineta sēdes laikā.

11.05.2021.

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu", kuru 2021.gada 3.jūnijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Rīkojuma  projekts izstrādāts, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvā tiktu iekļauts Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības "Rīgas metropole" pārstāvis.

Nosaukums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Priekšlikumu iesniegšanas kontakti

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"

Anotācija

līdz 2021.gada 26.maijam. gundega.morgana@fm.gov.lv

 

12.04.2021.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projekts

Finanšu ministrija ir sagatavojusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projektu (turpmāk – darbības programma). Darbības programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar nozaru ministrijām ar mērķi nodrošināt investīciju platformu nākamiem septiņiem gadiem zināšanās balstītai ekonomikas transformācijai uz zaļajām tehnoloģijām un inovācijām. Darbības programma ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments, kas iezīmē investīcijas Latvijai piešķirtā Eiropas Sociālā fonda+, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Taisnīgās pārkārtošanās fonda un Kohēzijas fonda finansējuma ietvaros. Darbības programma ir izstrādāta balstoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Darbības programmā norādīti politiskie mērķi, prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi un to ietvaros plānotās veicamās atbalstāmās darbības, finansējuma apmērs un atbilstošs nacionālais līdzfinansējums, kā arī noteikti sasniedzamie rādītāji. 

Darbības programmu pēc tās sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Rakstiskus priekšlikumus/atsauksmes ar norādi “Priekšlikumi darbības programmai 2021.–2027.gadam” var nosūtīt līdz 2021.gada 26.aprīlim pa pastu Finanšu ministrijai vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: fsd@fm.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Kontaktpersona par darbības programmu: Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vadītājas vietniece Anna Pukse, t.67083930; Anna.Pukse@fm.gov.lv.

Ministru kabineta rīkojuma projekts

Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam

 

01.03.2021.

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā izstrādātā Vides pārskata projekta nodošana sabiedriskajai apspriešanai

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros Finanšu ministrija ir sagatavojusi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna Vides pārskata projektu.

Plānošanas dokuments: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns (turpmāk – plāns).
Plāns ir sagatavots balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2021/241 (2021.gada 12.februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu un “Stratēģiju Latvijai COVID-19 krīzes radīto seku mazināšanai”, kas nosaka stratēģisku ietvaru ar kompleksu pasākumu kopumu, lai pārvarētu COVID-19 un tā ietekmes ierobežošanas pasākumu izraisīto ekonomikas krīzi, fokusējoties ne tikai uz tautsaimniecības stabilizāciju, bet arī tautsaimniecības pārorientāciju un uz krīzes radīto izaugsmes iespēju izmantošanu. Kā galvenie rīcības virzieni Latvijas valdības stratēģijā ir noteikti cilvēkkapitāls, inovācija, biznesa vide un eksportspēja, finanšu pieejamība un infrastruktūra. Plāns sniegs tiešu ieguldījumu visu minēto stratēģijas mērķu sasniegšanā, nodrošinot investīciju atbalstu un ieviešot būtiskas strukturālās reformas, lai sakārtotu politikas ietvaru konkrētās jomās. Plānošanas dokuments ietekmēs visu Latvijas teritoriju. Plāna sabiedriskā apspriešana notiek no 2021.gada 8.februāra līdz 9.martam.

Izstrādātāji:
Plānošanas dokumentu un Vides pārskata projektu ir izstrādājusi Finanšu ministrija (adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV–1919, Latvija, tālrunis: 67095656; e-pasts: pasts@fm.gov.lv; tīmekļvietnes adrese: www.fm.gov.lv).

Plānošanas dokumenta Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.martam. Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 28.martam (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.fm.gov.lv un www.esfondi.lv, sākot ar 22.martu), kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz Finanšu ministrijas e-pasta adresi: pasts@fm.gov.lv. Tiešsaistes videokonference notiks 2021.gada 26.martā plkst. 10:00 (pieejas saite tiks nosūtīta e-pastā pēc pieprasījuma).

Rakstiskus priekšlikumus/atsauksmes ar norādi “Priekšlikumi Vides pārskatam par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu” var nosūtīt līdz 2021. gada 31. martam pa pastu Finanšu ministrijai vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@fm.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

 

08.02.2021.

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns

Finanšu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām ir izstrādājusi Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna projektu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu.

ANM (Recovery and Resilience Facility), ir jauna, Eiropas Komisijas (EK) centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam, ar mērķi stimulēt ES valstu atkopšanos no Covid-19 pandēmijas radītās krīzes, investējot Eiropas Semestra rekomendāciju ieviešanā.

ANM plāna projekts tika pirmreizēji izskatīts 2021.g. 4.februāra Ministru kabineta sēdē, pēc kuras tas tiks nosūtīts pirmreizējai izskatīšanai Eiropas Komisijai, lai tiktu uzsāktas sarunas ar EK par plāna projektu.
Saskaņā ar ANM regulas nosacījumiem, ANM plāns jāiesniedz apstiprināšanai Eiropas Komisijā un ES Padomē ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. aprīlim.

Komentārus un priekšlikumus par ANM plāna projektu un tā pielikumiem lūdzam sniegt elektroniski, līdz 2021.gada 9. martam sūtot tos uz šādu e-pasta adresi: rrf@fm.gov.lv.

ANM plāna projekts
ANM plāna 1. pielikums: izmaksas un finansējums
ANM plāna 2.pielikums: rādītāju apkopojums

 

22.01.2021. 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā” "

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā”" (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2021.gada 11.februārī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu, ka finansējuma saņēmējs aizpilda Pārskata par projekta dalībniekiem (pārskats) 2.tabulas 0.3., 0.4., 0.5., 2.1., 2.2., 2.2.1., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 6., 8.1., 8.4. kolonu, ja dalībniekam nav Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirts personas kods. Ņemot vērā, ka dati, kas ir informācija par dalībnieka vecumu, dzimumu, tā deklarēto dzīvesvietu, kā arī, vai dalībnieks ir no lauku apvidiem, varētu būt nepieciešami pašam finansējuma saņēmējam, lai sasniegtu projektā noteikto mērķi un ir jāuzkrāj kā rādītāji, tad ar grozījumiem papildus tiek paredzēts izņēmums, ka pārskata 2. tabulas 0.3., 0.4., 0.5. un 6. kolonna nav obligāti aizpildāma, tādejādi finansējuma saņēmējs tiek dota izvēle datu iesniegšanai sadarbības iestādē. Tomēr minētais izņēmums būs attiecināms pie nosacījuma, ja dalībniekam ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirts personas kods.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2021.gada 8.februārim.

Noteikumu projekts

Anotācija

 

15.01.2021

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam""

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam"" (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2021.gada 25.februārī plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai svītrotu Finanšu ministrijai noteikto funkciju nodrošināt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam (KPVIS) tehnisko resursu funkcionalitāti. Minētā funkcija tiek nodota Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) kā minētās sistēmas turētājai. Tā kā attiecīgajos noteikumos ir noteikts, ka CFLA ir sistēmas turētājs, tad atsevišķs regulējums netiek paredzēts.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: inita.petrova@fm.gov.lv līdz 2021.gada 1. februārim.

Noteikumu projekts

Anotācija

 

28.12.2020

Sagatavots precizētais ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats

Atbilstoši Paziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas stratēģiskā ietekme uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, no 2020.gada 3.novembra līdz 2.decembrim notika ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana, savukārt 2020.gada 27.novembrī plkst. 10:00 notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiešsaistes videokonferences formātā MS Teams platformā.

Vides pārskata projekts tika nosūtīts atsauksmju sniegšanai Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 7.septembra vēstulē norādītajām institūcijām un organizācijām. Pavisam par vides pārskatu ir saņemtas atsauksmes no Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības un biedrības “Zaļā Brīvība”. Videokonferences laikā ir saņemts viens jautājums. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, to izvērtējumu, komentāriem un informācija par to ņemšanu vērā vai noraidīšanu sniegts Vides pārskata 4.pielikumā. Atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultāti ir iekļauti precizētajā dokumenta redakcijā.

Precizētais Vides pārskats ir atrodams šeit.

 

18.12.2020

Tematiskās diskusijas par Atveseļošanās un noturības mehānismu

Turpinot 2020. gada 20.novembra sanāksmē uzsākto sadarbību ar sociālajiem un sadarbības partneriem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (ANM) sagatavošanu, 2020. gada 10., 11. un 14. decembrī notika tematiskās diskusijas par katru no sešām Atveseļošanas un noturības mehānisma komponentēm. Tās tika organizētas attālināti, izmantojot MS Teams platformu.

Sanāksmju grafiks ar hipersaitēm uz diskusiju materiāliem un diskusiju kopsavilkumiem: https://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms

 

14.09.2020

Noslēgusies ES fondu darbības programmas projekta 2021. - 2027. gadam sabiedriskā apspriešana

No 10. augusta līdz 9. septembrim ikviens Eiropas Savienības (ES) fondu projektu potenciālais īstenotājs un interesents varēja iepazīties ar ES fondu darbības programmas 2021.– 2027. gadam projektu un izteikt savu viedokli Finanšu ministrijas rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā. Viedokļus un komentārus par sagatavoto darbības programmas projektu iesūtījuši vairāk kā piecdesmit sociālie un sadarbības partneri, pašvaldības, dažādu nozaru nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi un ieinteresētie iedzīvotāji.

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Finanšu ministrija organizēja arī sešas tematiskās tikšanās, kurās sociālie un sadarbības partneri attālinātā veidā varēja detalizētāk iepazīties ar darbības programmas projektu, uzklausīt nozaru ministriju skatījumu, kā arī sniegt priekšlikumus un izteikt savus ierosinājumus nepieciešamajiem precizējumiem vai izmaiņām. Tematiskajās tikšanās piedalījās pārstāvji no gandrīz simts dažādām organizācijām.

Darbības programma ir izstrādāta, pamatojoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Darbības programmas projektā 2021. – 2027. gadam apkopoti Eiropas Sociālā fonda + (ESF+), Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Taisnīgas pārkārtošanās fonda stratēģiskie mērķi, aktivitāšu ietvaros atbalstāmās darbības, mērķa grupas, indikatīvais finansējuma apjoms un plānotie sasniedzamie rādītāji.

Aicinām iepazīties ar izziņu, kurā ir apkopoti visi saņemtie viedokļi, komentāri un priekšlikumi, kā arī precizēto Darbības programmas projektu.

Finanšu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām turpina aktīvu darbu pie Darbības programmas izstrādes, t.sk. tuvākajā laikā turpinot konsultācijas ar Eiropas Komisiju. Tālākā Darbības programmas virzībā un saskaņošanā jāņem vērā, ka Eiropas Savienības normatīvais regulējums 2021.–2027.gadam (regulas) vēl nav pilnībā saskaņots un apstiprināts, tas nozīmē, ka precīzāks turpmākais grafiks Darbības programmas virzībai izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā un tālāk iesniegšanai Eiropas Komisijā atkarīgs arī no regulu apstiprināšanas progresa.

Lai nodrošinātu optimālu partneri iesaisti dažādos plānošanas posmos, pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju, Finanšu ministrija plāno atkārtotas diskusijas par Darbības programmu ar sociālajiem un sadarbības partneriem ES fondu Uzraudzības komitejas/apakškomiteju formātā, kā arī regulāri informējot par aktuālajiem procesiem.

Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam

Izziņa par publiskās apspriedes ietvaros saņemtajiem komentāriem par 2021.- 2027.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas projektu

SAM un NAP pasākumu pieejamais finansējums

Kontaktpersona par darbības programmu: Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vadītājas vietniece Anna Pukse, t.67083930; Anna.Pukse@fm.gov.lv.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 7. jūlijā
Uz augšu