}

Plānošanas dokumenti

 

Nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu hierarhija

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” plānoto ieguldījumu hierarhija 

 

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"

Nr.p.k.

Nosaukums

Publicēts

Dok.

1.

Eiropas Komisijas apstiprinātā darbības programma
29.06.2023.

pdf

2.

Eiropas Komisijas lēmums par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanu ar pielikumiem

11.11.2014.

pdf
pdf
pdf
pdf

3.

1.pielikums „Kopsavilkums”

27.01.2015.

pdf

4.

2.pielikums „Projektu atlase”

27.01.2015.

pdf

5.

3.pielikums „Lielo projektu saraksts”

20.07.2020.

pdf

6.

4.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistītie partneri”

27.01.2015.

pdf

7.

5.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistīto partneru būtiskākie komentāri”

27.01.2015.

pdf

8.

6.pielikums „ERAF ieguldījumi Latvijā īstenoto profesionālās izglītības programmu mācību infrastruktūras modernizēšanai 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas periodā”

27.01.2015.

pdf

9.

7.pielikums "Koordinācija ar Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (ESSBJR)"

29.06.2023.

pdf

10.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” neoficiālais tulkojums angļu valodā

27.01.2015.

pdf

11.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” rādītāju noteikšanas apraksti

29.06.2023.

zip

12.

Specifisko atbalsta mērķu saīsinātie nosaukumi (LV, ENG)

05.10.2021.

xls

13. 

EK lēmumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumu apstiprināšanu

29.06.2023.

7z

 

Partnerības līgums ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam

Nr.
p.k. 
Nosaukums Publicēts Dok.
1. Partnerības līgums ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam 20.05.2020. pdf
2. Eiropas Komisijas lēmumi par Partnerības līgumu ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam un tā grozījumiem

20.06.2014.

 

17.12.2014.

 

30.11.2017.

 

20.05.2020.

pdf

 

pdf

 

pdf

 

pdf

3. 1.pielikums „Kopsavilkums par ex ante nosacījumu izpildi nacionālā līmenī” 17.12.2014. pdf
4. 2.pielikums „Kopsavilkums par Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam saskaņošanas procesā iesaistītājām institūcijām” 03.06.2014. pdf
5. 3.pielikums „Kopsavilkums par partneru sniegtajiem būtiskākajiem komentāriem” 03.06.2014. pdf
6. 4.pielikums „Plānotie ieguldījumi sociālo pakalpojumu infrastruktūrā 2014.-2020.gada ESI fondu plānošanas periodā” 03.06.2014. pdf
7. 5.pielikums „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkls” 03.06.2014. pdf
8. 6.pielikums „LAP 2014.-2020.gada pasākumu īstenošanas karte”  03.06.2014. pdf
9. 7.pielikums „Iedzīvotāju skaits, kam 2013.gada janvārī ir spēkā trūcīgas personas statuss” 03.06.2014. pdf
10. 8.pielikums "Aglomerācijas, kas līdz 2015.gadam neizpildīs Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu noteiktās prasības" 03.06.2014. pdf
11. 9.pielikums "Darbības programmu sasaiste ar Baltijas jūras reģiona stratēģijas (ESSBJR) prioritātēm mērķiem" 03.06.2014. pdf
12. 10.pielikums "Informācija par direktīvām vides monitoringa un kontroles jomā, kuru īstenošanai nepieciešams ESI fondu finansējums" 03.06.2014. pdf
13. 11.pielikums "Rīcības plāns izglītības infrastruktūras kartējuma izstrādei" 03.06.2014. pdf
14. Partnerības līguma ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam neoficiālais tulkojums angļu valodā 17.12.2014. pdf

Plānošanas dokumentu arhīvs 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 30. jūnijā
Uz augšu