}

Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR 

MK noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi
(1.kārta)
Atbalsts pētījumu projektu īstenošanai zinātniskajās grupās, kuras zinātniskajam un pētnieciskajam darbam piesaista zinātniekus, doktorantus un maģistrantus inovatīvu risinājumu izstrādei praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai, tajā skaitā veicinot sadarbību starp uzņēmumiem, zinātniskajām institūcijām un augstākās izglītības iestādēm, nodrošinot zināšanu pārnesi viedās specializācijas jomās, koncentrējoties uz projektiem ar augstu komercializācijas potenciālu Zinātniskās institūcijas, komersanti  APIA IZM ERAF 39 762 367

12.01.2016.
MK not. Nr.34

Kritēriji

07.04.2016.- 15.06.2016. 
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi
(2.kārta)
Skat. augstāk Zinātniskās institūcijas, komersanti APIA IZM ERAF 23 449 626

12.01.2016.
MK not. Nr.34

Kritēriji

25.05.2018.- 03.09.2018.

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi
(3.kārta)
Skat. augstāk Zinātniskās institūcijas, komersanti APIA IZM ERAF 13 300 880

12.01.2016.
MK not. Nr.34

Kritēriji

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi
(4.kārta)
Skat. augstāk Zinātniskās institūcijas, komersanti APIA  IZM ERAF 16 852 968

12.01.2016.
MK not. Nr.34

Kritēriji

1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts Atbalsts tiek sniegts jaunajiem zinātniekiem pēcdoktorantūras pētījumu īstenošanai, atbalstot projektus, kas tiek īstenoti viedās specializācijas jomās.

Finansējuma saņēmējs –Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Gala labuma guvēji – zinātniskās institūcijas un komersanti
IPIA IZM ERAF 64 029 231

19.01.2016.
MK not. Nr.50

Kritēriji

Projektus var iesniegt VIAA ikgadējo pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu konkursu ietvaros – šobrīd nav aktuālu izsludināto konkursu. Pēc VIAA tīmeklī publicētās informācijas – nākamo pieteikumu konkursu indikatīvi plānots izsludināt 2020.gada pavasarī.

1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem
(1.kārta)
Atbalsts studentu pētniecības un inovācijas projektu īstenošanai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, inovatīvu risinājumu izstrādei praktisku nozares vai sabiedrības problēmu risināšanai dzīvības zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas nozarēs. Augstskolas APIA IZM ERAF 14 254 229

16.01.2018.
MK not. Nr.41

Kritēriji

22.06.2018.- 20.12.2018.

 

1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem
(2.kārta)
Skat. augstāk Augstskolas APIA IZM ERAF 4 540 684

16.01.2018.
MK not. Nr.41

Kritēriji

12.01.2021. - 12.04.2021.
1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana Atbalsts tiks sniegts pētniecības un attīstības infrastruktūrai Viedās specializācijas stratēģijas jomās, kā arī zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai, ieviešot zinātnisko institūciju darbības kvalitātes ārējā izvērtējuma rekomendācijas konkurētspējas palielināšanai starptautiskā līmenī un mērķtiecīgiem zinātnisko institūciju apvienošanās pasākumiem. Zinātniskās institūcijas IPIA IZM ERAF 134 446 546

16.08.2016.
MK not. Nr.562

Kritēriji

16.03.2017.- 15.06.2017.
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās 
(1.kārta)
Atbalsts tieksniegts Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādei (tajā skaitā zinātnisko institūciju un komersantu sadarbībai) un dalībai starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, kā arī atbalsts sinerģijas veidošanai ar dalību starptautiskās sadarbības programmu projektos pētniecības un tehnoloģiju jomās.
Papildus atbalsts plānots programmas Apvārsnis 2020 Latvijas Nacionālā kontaktpunkta kapacitātes stiprināšanai.
Izglītības un zinātnes ministrija, VIAA IPIA IZM ERAF 16 635 686

06.06.2017. MK not. Nr.315

Kritēriji

30.08.2017.- 30.10.2017.
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
(2.kārta)
Starptautiskās sadarbības projektu pētniecības un attīstības jomā īstenošana, starptautisko zinātnisko konferenču organizēšana, dalība ERIC konsorcijos, CERN kontaktpunkta finansēšana Zinātniskās institūcijas, augstskolas IPIA IZM ERAF 6 617 100 

06.06.2017. MK not. Nr.315

Kritēriji

19.09.2017.- 18.01.2018. 
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
(3.kārta)
Programmas "Apvārsnis 2020" virs kvalitātes sliekšņa novērtētu, bet finansējumu nesaņēmušu projektu vai to daļu finansēšanai Zinātniskās institūcijas, Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas programmas ietvaros arī tiešās pārvaldes iestāde APIA IZM ERAF  14 434 520

06.06.2017. MK not. Nr.315

Kritēriji

24.10.2017.- 31.12.2021.
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (1.kārta)

Kompetences centru pārvaldības  projekts

Ekonomikas ministrija IPIA EM ERAF 1 000 000

05.01.2016.
MK not. Nr.2

Kritēriji

25.02.2016.- 11.03.2016.

Kompetences centru 2.kārta ir noslēgta 31.12.2018.

1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (2.kārta)

Atbalsts kompetences centru darbībai Viedās specializācijas stratēģijas jomās, - tā ietvaros atbalsts individuālo pētījumu un sadarbības pētniecības projektu īstenošanai, t.sk. rūpnieciskajiem pētījumiem, eksperimentālajām izstrādnēm un tehniski ekonomisko priekšizpēšu veikšanai (atbalsts projektiem, kas vērsti uz jaunu produktu un tehnoloģiju attīstīšanu un ieviešanu ražošanā).

Finansējuma saņēmējs -  kompetences centri un sadarbības partneri

Gala labuma guvēji - komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās, kā arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas
APIA EM ERAF 32 062 500

05.01.2016.
MK not. Nr.2

Kritēriji

14.03.2016.- 16.05.2016.

Kompetences centru 2.kārta ir noslēgta 31.12.2018.

1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (4.kārta) Skat. augstāk Skat. augstāk APIA EM ERAF 47 081 115

05.01.2016.
MK not. Nr.2

Kritēriji

22.10.2018.- 22.11.2018. 

Komersanti var iesniegt Kompetences centriem savus pētniecības  projektus no dienas, kad noslēgts līgums ar kompetences centriem (2019.gada aprīlis). Pētniecības projektu īstenošana turpināsies līdz 31.12.2021.

1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai Atbalsts pētniecības organizācijām  pētniecības rezultātu komercializācijai; inovāciju vaučeru piešķiršana maziem, vidējiem un lielajiem komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai un sertificēšanas pakalpojumiem augsti kvalificēto darbinieku piesaistei u.c.;
atbalsts jaunuzņēmumiem ārējo tirgu apgūšanai

Finansējuma saņēmējs - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

Gala labuma guvēji - pētniecības organizācijas un komersanti
IPIA EM ERAF 37 863 941

25.10.2016.
MK not. Nr.692

Kritēriji

Pieteikumu pieņemšana atbalstam tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādei uzsākta 2019. gada 9. decembrī. (sīkāka informācija LIAA tīmeklī).

Komersanti pieteikumus inovācijas vaučeru atbalstam iesniedz LIAA. Pieteikumu pieņemšana norisinās, kamēr ir pieejams finansējums.

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā
(1.kārta)
Atbalsts tiks sniegts komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā un komersantu produktivitātes paaugstināšanai, vienlaikus veicinot komersantu pašu ieguldījumus pētniecībā un attīstībā.  Komersanti APIA EM ERAF 26 174 948

10.05.2016.
MK not. Nr.293

Kritēriji

12.07.2016.- 12.09.2016

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā
(2.kārta)
Skat. augstāk Komersanti APIA EM ERAF 44 413 287

10.05.2016.
MK not. Nr.293

Kritēriji

21.11.2017.- 12.04.2018.

1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām
(1.kārta)
Atbalsts nodarbināto personu apmācību organizēšanai, lai nodrošinātu komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi / ieviešanu ražošanā un darba ražīguma pieaugumu.

Finansējuma saņēmēji - nozaru asociācijas

Gala labuma guvēji – komersanti
APIA EM ERAF 10 588 236

27.10.2015.
MK not. Nr.617

Kritēriji

25.01.2016.-
24.03.2016. 
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām
(2.kārta)
Skat. augstāk

Finansējuma saņēmēji - nozaru asociācijas

Gala labuma guvēji – komersanti
APIA EM ERAF 10 588 236

27.10.2015.
MK not. Nr.617

Kritēriji

 19.10.2019. -19.12.2019.

1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma Informatīvs un konsultatīvs atbalsts skolēniem, studentiem, biznesa ideju autoriem, potenciālajiem uzņēmējdarbības uzsācējiem par dažādām ar uzņēmējdarbību un inovācijām saistītām tēmām, lai sabiedrībai radītu izpratni par inovācijām un pilnveidotu uzņēmējdarbības prasmes.

Finansējuma saņēmējs - LIAA

Gala labuma guvēji: komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas un fiziskās personas, NVO, skolēni, studenti, komersanti - biznesa ideju autori
IPIA EM ERAF 5 648 461

10.05.2016.
MK not. Nr.287

Kritēriji

05.07.2016.- 04.08.2016.
1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti Atbalsts nodarbināto personu apmācību organizēšanai, lai uzlabotu to IKT prasmes, prasmes ieviest netehnoloģiskas inovācijas, kā arī apmācības ārvalstu investīciju piesaistei.  Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra IPIA EM ERAF 8 127 344

14.06.2016.
MK not. Nr.365

Kritēriji

03.08.2016.- 05.09.2016. 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 12. janvārī
Uz augšu