}

Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR 

MK noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

3.1.1.1. Aizdevumu garantijas Atbalsts garantiju veidā, nodrošinot finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem situācijās, kad to rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā vai arī darījums ir augsta riska.

Finansēja saņēmējs - ALTUM

Gala labuma guvēji - komersanti, tai skaitā lielie uzņēmumi
N/A EM ERAF 44 800 000

26.10.2010.
MK not. Nr.997 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti MK 31.05.2016.)

 

Projektus var iesniegt Altum līdz 30.06.2021.

3.1.1.2. Mezanīna aizdevumi Atbalsts subordinētu aizdevumu veidā, nodrošinot finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem situācijās, kad to pašu kapitāls nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā vai arī darījums ir augsta riska.

Finansēja saņēmējs - ALTUM

Gala labuma guvēji - komersanti, tai skaitā lielie uzņēmumi
N/A EM ERAF 32 980 000

15.07.2016.
MK not. Nr.469

Projektus var iesniegt Altum līdz 31.12.2020.
3.1.1.3.

Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

(1.kārta)

Atbalsts komersantiem nepieciešamā finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, tādējādi paaugstinot komersantu starptautisko konkurētspēju, kā arī attīstīt kapitāla tirgu Latvijā

Mazie un vidējie komersanti

APIA EM ERAF 42 000 000

21.01.2020. MK not. Nr.35
Kritēriji

1.kārtas ietvaros projektus pieņem līdz 05.09.2020.

Nākamās projektu iesniegumu atlases tiks organizēta vismaz vienu reizi ceturksnī  (t.i., savstarpēji vērtējot  attiecīgajā mēnesī iesniegtos projektus) līdz brīdim, kad tiek nokontraktēts viss pasākumam pieejamais finansējums vai līdz 31.03.2021.

Projekti iesniedzami CFLA.

3.1.1.3.

Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

(2.kārta)

Atbalsts komersantiem nepieciešamā finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, tādējādi paaugstinot komersantu starptautisko konkurētspēju, kā arī attīstīt kapitāla tirgu Latvijā

Mazie un vidējie komersanti

APIA EM ERAF 539 475

21.01.2020. MK not. Nr.35
Kritēriji

Iesniegšanas termiņš: 14.12.2020. - 15.02.2021.

3.1.1.4. Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem Atbalsts saimnieciskās darbības veicēju izveidei un attīstībai, sniedzot mikroaizdevumus un augsta riska aizdevumus, kā arī nodrošinot konsultācijas un apmācības.

Finansēja saņēmējs - ALTUM

Gala labuma guvēji - jaundibinātie komersanti,  mikro, mazie un vidējie komersanti
N/A EM ERAF 31 500 000

31.05.2016.
MK not. Nr.328

Projektus var iesniegt Altum līdz 31.12.2020.
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai
(1.kārta)
Atbalsts apstrādes rūpniecības mazo un vidējo komersantu attīstībai, nodrošinot industriālo teritoriju un telpu izveidi un attīstību, prioritāri atbalstot projektus, kas tiek īstenoti Viedās specializācijas jomās. Komersanti, nodibinājumi vai ostu pārvaldes APIA EM ERAF 45 880 687

12.04.2016.
MK not. Nr.227

Kritēriji

03.06.2016.- 03.08.2016.
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai
(2.kārta)
Atbalsts apstrādes rūpniecības, IKT un mazo un vidējo komersantu attīstībai, nodrošinot industriālo teritoriju un telpu izveidi un attīstību, prioritāri atbalstot projektus, kas tiek īstenoti Viedās specializācijas jomās. Komersanti, nodibinājumi vai ostu pārvaldes APIA EM ERAF 47 193 922

25.09.2018.
MK not. Nr.612

Kritēriji

15.01.2019.- 30.04.2019.
3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators Atbalsts jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidei un attīstībai Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi (telpām), ekspertu konsultācijām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām, kā arī apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem (atbalsts komersantu pirms-inkubācijai un inkubācijai).

Finansēja saņēmējs - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Gala labuma guvēji - fiziskas personas (biznesa ideju autori), kuri veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību, un sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti
IPIA EM ERAF 32 823 529

03.05.2016.
MK not. Nr.279

Kritēriji

07.07.2016.- 01.08.2016.

LIAA komersantus inkubācijā uzņem līdz 30.06.2021.

3.1.2.1. Riska kapitāls (Sēklas, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fonds) Finansējums straujas izaugsmes MVK un jaunu inovatīvu MVK izveidei, nodrošinot riska kapitāla investīcijas tādos MVK, kuros neiegulda tradicionālie finansētāji pārāk augsta riska dēļ.

Finansēja saņēmējs -  ALTUM

Gala labuma guvēji - Mazie un vidējie komersanti
N/A EM ERAF 60 000 000

02.08.2016.
MK not. Nr.518

Informācija par sēklas un sākuma riska kapitāla fondu pārvaldītājiem pieejama ALTUM mājas lapā.

Informācija par izaugsmes riska kapitāla pārvaldītāju pieejama šeit.

Projektu pieņemšana līdz 31.12.2023.

3.1.2.2. Tehnoloģiju akselerators Integrētie mentoringa un finansēšanas pakalpojumi pirms-sēklas stadijas investīcijām MVK, lai veiktu projekta ieceres dzīvotspējas pārbaudi, kā arī sēklas stadijas investīcijas un pēcinvestīcijas pēc veiksmīgas akseleratora programmas pabeigšanas. Pasākuma ietvaros paredzēts atbalsts projektiem, kas paredz tehnoloģiskos vai rūpnieciskos neizdošanās riskus.

Finansēja saņēmējs -  ALTUM

Gala labuma guvēji - Mazie un vidējie komersanti
N/A EM ERAF 15 000 000

12.04.2016.
MK not. Nr.226

Informācija par akcelerācijas fondu pārvaldītājiem pieejama ALTUM mājas lapā

Projektu pieņemšana līdz 30.06.2021.
3.2.1.1. Klasteru programma Atbalsts klasteru attīstībai, kas ietver pasākumu koordinēšanu, starptautiskās sadarbības veicināšanu, atpazīstamības un mārketinga pasākumus, pakalpojumus klastera dalībniekiem, sadarbību ar izglītības un zinātniskajām institūcijām.

Finansēja saņēmēji - biedrības, nodibinājumi

Gala labuma guvēji - komersanti
APIA EM ERAF 7 294 119

05.04.2016.
MK not. Nr.205

Kritēriji

16.05.2016.- 18.07.2016.

Komersanti var pieteikties atbalstam Klasteru programmas ietvaros līdz 2020. gada 31. decembrim.

3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Atbalsts maziem un vidējiem komersantiem dalībai izstādēs, konferencēs ārvalstīs, dalībai tirdzniecības misijās un atbalsts produkta vai komersantu akreditācijai, sertifikācijai, reģistrācijai.
Konsultācijas un atbalsts komersantiem ārējo tirgu apgūšanai un pasākumi ārvalstu investīciju piesaistei.
Nacionālo stendu organizēšana starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs, kā arī tūrisma mārketinga pasākumu īstenošana Latvijā un ārvalstīs.

Finansēja saņēmējs -Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Gala labuma guvēji -komersanti
IPIA EM ERAF 60 620 418

01.12.2015.
MK not. Nr.678

Kritēriji

LIAA projektu iesniedz 02.02.2016.- 02.03.2016.

Komersanti projektus var iesniegt LIAA no 15.03.2016.

Pasākums ir īstenojams ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim, kamēr ir pieejams finansējums.

3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (1.kārta) Atbalsts industriālo pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšania, teritorijas labiekārtošanai. Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvalde, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde IPIA VARAM ERAF 18 957 864

 13.10.2015
MK not. Nr.593

Kritēriji

07.07.2016.- 01.03.2020.
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (2.kārta) Atbalsts industriālo pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanai, teritorijas labiekārtošanai. Reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai  pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi IPIA VARAM ERAF 18 861 710

13.10.2015
MK not. Nr.593

Kritēriji

 23.04.2018.- 01.03.2020.
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām
(3. kārta)
Atbalsts industriālo pieslēgumu ierīkošanai un to saistītās jaudas palielināšanai, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšania, teritorijas labiekārtošanai. Pašvaldības, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības vai tās izveidota iestāde, vai  pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi IPIA VARAM ERAF  37 732 537

13.10.2015
MK not. Nr.593

Kritēriji

17.06.2016.- 21.12.2018.
3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros paredzēts atbalsts:
- mācību vajadzību apzināšanai un izvērtēšanai, tajā skaitā dalībnieku apmierinātības aptaujām;
- profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu, mācību programmu un materiālu izstrādei un pilnveidošanai, vienotas tiesu prakses piemēru un judikatūras apkopošanai un publicēšanai;
- tiesu sistēmas izvērtējuma nodrošināšanai;
- saturisko un valodu apmācību, semināru, konferenču, darba grupu un pieredzes apmaiņas organizēšanai un īstenošanai, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības;
- kompetenču modeļa izstrādei;
- tiesu informatīvās sistēmas pilnveidošana ar tiesu praksi un organizatorisko vadību saistīti pētījumi;
- mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveidei un pilnveidošanai un nepieciešamo datubāzu izstrādei, pilnveidošanai un pielāgošanai;
Tiesu administrācija IPIA TM ESF 11 169 393

08.12.2015.
MK not. Nr.704

Kritēriji

10.02.2016.-
11.03.2016.
3.4.2.1. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās
(1.kārta)
Atbalsts:
- mācību vajadzību apzināšanai un izvērtēšanai;
- profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu un materiālu izstrādei un pilnveidošanai, labās prakses piemēru apkopošanai un publicēšanai;
- apmācību, semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas organizēšanai un īstenošanai, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības;
- apmācību rezultātu izvērtējumu un dalībnieku apmierinātības aptaujām;
- apmācību nodrošināšanai nepieciešamo datubāzu pilnveidošanai un pielāgošanai;
- mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveidei un pilnveidošanai;
- projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana;
- izveidoto mācību moduļu un programmu pirmreizējai sertificēšanai un licencēšanai;
- komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošo vērtējumu par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, administratīvā sloga mazināšanas un korupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā
Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja IPIA VK ESF 7 881 616

14.07.2015.
MK not. Nr.389

Kritēriji

29.09.2015.-
09.11.2015.

 

3.4.2.1. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās
(2.kārta)
Skat. augstāk Valsts kontrole IPIA VK ESF 300 000

14.07.2015.
MK not. Nr.389

Kritēriji

04.07.2016.- 01.08.2016.

3.4.2.2.

Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā

Atbalsts:
- finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru ekspertu piesaiste;
- finansējuma saņēmēja organizētas apmācības, semināri, konferences, diskusijas, darba grupas, pieredzes apmaiņas vizītes, stažēšanās pasākumi; 
- sadarbības partneru organizētas apmācības, semināri, informatīvie pasākumi, darba grupas; 
- finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru dalība apmācībās, semināros, konferencēs, diskusijās, darba grupās, pieredzes apmaiņas vizītēs, stažēšanās pasākumos, informatīvos pasākumos, kā arī nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pasākumos; 
- uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas un politikas ietekmes izvērtējumi;
- metodiku, rokasgrāmatu, vadlīniju, ieteikumu, instrukciju, informācijas apkopojumu, aptauju, analītisko aprakstu un viedokļu apkopojumu izstrāde;- finansējuma saņēmēja iekšējās darbības sistēmas pilnveidošana.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija IPIA VK ESF 1 500 000

06.09.2016.
MK not. Nr.600

Kritēriji

08.11.2016.- 07.12.2016.

3.4.2.3.

Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija

Ekspertu piesaiste pakalpojumu sniegšanas procesu analīzei un pārveidei, kā arī metodoloģijas un ar to saistīto vadlīniju un rokasgrāmatu izstrādei; metodoloģijas un ar to saistīto vadlīniju un rokasgrāmatu izstrāde; sadarbības partneru pakalpojumu sniegšanas procesu analīze un pārveide.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija IPIA VK ESF 400 000

28.11.2017.
MK not. Nr.694

Kritēriji

12.01.2018.- 12.02.2018.

 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 14. decembrī
Uz augšu