}

Lēmuma apstrīdēšana

Eiropas Savienības fondu ietvaros pieņemto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana


Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība noteikta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020. gada plānošanas perioda vadības likumā (turpmāk – vadības likums).


Lēmums par projekta iesniegumu vai aizliegumu piedalīties projektu iesniegumu atlasē

Saistībā ar projektu iesniegumu atlasi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra var pieņemt:
• lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu (vadības likuma 25. un 26. pants);
• lēmumu, ar kuru nosaka aizliegumu piedalīties projektu iesniegumu atlasē uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no lēmuma spēkā stāšanās dienas (vadības likuma 27. pants).

Projekta iesniedzējs viena mēneša laikā no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmuma spēkā stāšanās dienas var to apstrīdēt Finanšu ministrijā kā vadošajā iestādē (vadības likuma 28. pants, Administratīvā procesa likuma 79. pants).

Finanšu ministrijas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas iespējamība ir atkarīga no projekta iesniedzēja statusa:
• ja projekta iesniedzējs ir fiziskā vai juridiskā persona, Finanšu ministrijas izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā (vadības likuma 28. pants);
• ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, Finanšu ministrijas pieņemtais pārvaldes lēmums nav pārsūdzams (vadības likuma 28. pants).


Lēmumi projekta īstenošanas laikā

Projekta īstenošanas laikā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra var pieņemt lēmumu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksāšanas turpināšanu vai citu lēmumu.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas kārtība ir atkarīga no projekta iesniedzēja statusa:
• ja finansējuma saņēmējs ir fiziskā vai juridiskā persona, strīdus, kas attiecas uz līguma par projekta īstenošanu izpildi, risina civiltiesiskā kārtībā (vadības likuma 31. pants);
• ja finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, vienošanās ietvaros pieņemto lēmumu, par ko ir radušās domstarpības, kas nav atrisinātas sarunu ceļā, var apstrīdēt vadošajā iestādē. Vadošās iestādes pieņemtais pārvaldes lēmums nav pārsūdzams (vadības likuma 32. pants).


Citu ieinteresēto personu sūdzības

Ikvienam, kuram ir radušās aizdomas par pārkāpumiem Eiropas Savienības fondu ieviešanā, projektu īstenošanā vai bažas par citiem ar Eiropas Savienības fondiem saistītiem jautājumiem, ir tiesības vērsties Finanšu ministrijā ar iesniegumu. Šādi iesniegumi tiks izskatīti Iesnieguma likumā, Informācijas atklātības likumā vai Trauksmes celšanas likumā noteiktajā kārtībā un nepieciešamības gadījumā pārsūtīti kompetentajai iestādei.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 13. septembrī
Uz augšu