}

Izvērtēšanas plāns

 ES fondu izvērtēšanas plāns ir ietvardokuments, ko sagatavo vadošā iestāde un kas definē Latvijā izveidoto ES fondu izvērtēšanas sistēmu un nosaka ietvaru kvalitatīvu ES fondu izvērtējumu veikšanai, raksturojot iesaistīto pušu lomu un funkcijas, noteikt izvērtējumu veidus, tēmas, un laika grafiku, kā arī ieskicēt izvērtējumiem nepieciešamo datu nodrošinājumu un budžetu.

Atbilstoši vispārējai praksei, ES fondu izvērtēšanas plāns aptver visu ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodu. Izvērtēšanas plānā izvirzīti trīs izvērtēšanas funkcijas rīcības virzieni 2014. – 2020. gada plānošanas periodam un sniegts šo rīcības virzienu īstenošanas apraksts.

  1. rīcības virziens – izvērtējumu kvalitātes paaugstināšana
  2. rīcības virziens – ieguldījumu plānošanas, ieviešanas un izvērtēšanas sasaiste
  3. rīcības virziens – vispārējās izpratnes un padziļinātu zināšanu par izvērtēšanas jautājumiem veidošana.

 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda izvērtēšanas plāns 2021. – 2027. gadam

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda izvērtēšanas plāns 2014. – 2020. gadam

 

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā paredzētie izvērtējumi un to veikšanas laika grafiks

Nr.

Izvērtējuma veids

Veikšanas laiks

1.

Specifisko atbalsta mērķu sākotnējie novērtējumi ar mērķi pamatot SAM ieviešanas mehānismu, tai skaitā ņemot vērā valsts atbalsta tiesisko regulējumu. Paredzamais laika periods:

2014. gada 2. ceturksnis – 2017. gada 4. ceturksnis

2.

2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda tematiskie noslēguma (ex-post) izvērtējumi ar mērķi izvērtēt noteiktu ieguldījumu prioritāšu ietekmi.

2015. gada 1. ceturksnis – 2018. gada 4. ceturksnis

3.

2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda pastāvīgās izvērtēšanas pirmais novērtējums – ar mērķi noteikt attiecīgā SAM, ieguldījumu prioritātes (turpmāk – IP) vai prioritārā virziena (turpmāk – PV) ieviešanas un izmaksu efektivitāti, tai skaitā, ņemot vērā valsts atbalsta tiesisko regulējumu, noteikto uzraudzības rādītāju un rezultātu sasniegšanas gaitu, tai skaitā teritoriālajā griezumā, kur attiecināms.

2016. gada 1. ceturksnis – 2018. gada 4. ceturksnis

4.

2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda pastāvīgās izvērtēšanas otrais novērtējums – ar mērķi noteikt attiecīgā SAM / IP / PV ietekmi, un ņemot vērā valsts atbalsta tiesisko regulējumu, lai, balstoties uz uzkrāto pieredzi, plānotu ieguldījumus ES fondu plānošanas periodam pēc 2020.gada.

2019. gada 1. ceturksnis – 2025. gada 4. ceturksnis.

 

5.

ES fondu plānošanas perioda pēc 2020.gada sākotnējais (ex-ante) izvērtējums, lai, balstoties uz to, sagatavotu nākamā perioda ES fondu plānošanas dokumentus.

2020. gada 1. – 4. ceturksnis

6.

Tematiskie ad-hoc ieviešanas un ietekmes izvērtējumi plānojami ikgadējā izvērtēšanas plāna ietvaros.

no 2015. līdz 2020. gadam

7.

Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas (turpmāk – JNI) izvērtējumi un plašāka mēroga ietekmes izvērtējumi

2015. un 2018. gads.

 

Papildus kopējam ES fondu plānošanas perioda izvērtēšanas plānam, 2014. – 2020. gada plānošanas periodā tiek sagatavoti arī ikgadējie izvērtēšanas plāni, kuros iekļauta detalizētāka informācija par attiecīgajā kalendārajā gadā plānotajiem izvērtējumiem.

Ikgadējais izvērtēšanas plāns 2015.gadam

Ikgadējais izvērtēšanas plāns 2016.gadam

Ikgadējais izvērtēšanas plāns 2017.gadam

Ikgadējais izvērtēšanas plāns 2018.gadam

Ikgadējais izvērtēšanas plāns 2019.gadam

Ikgadējais izvērtēšanas plāns 2020.gadam

Iepriekšējā plānošanas perioda 2007.-2013.gadam informācija par izvērtēšanas plānu

Izvērtēšanas plāns iepriekšējam 2007.-2013.gada plānošanas periodam izstrādāts, balstoties uz EK ieteikumiem un metodiskajiem norādījumiem par izvērtēšanas veikšanu,  saskaņā ar 2006.gada 11.jūlija Regulas Nr.1083/2006 48.pantu, kā arī ņemot vērā MK 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1238 "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība"

ES fondu izvērtēšanas plāns 2007-2013

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 11. aprīlī
Uz augšu