}

Izvērtējumi

Visu valsts pasūtīto pētījumu publikāciju datu bāze (uztur Pārresoru koordinācijas centrs)

ES dalībvalstu veikto izvērtējumu datubāze (uztur Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts)

 

ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda izvērtējumi

Nr.  Nosaukums Autors Izstrādes laiks Ziņojums Summary
1.  ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda finanšu instrumentu sākotnējais (tirgus nepilnību) novērtējums SIA “CSE COE” 2019. gada decembris – 2020. gada oktobris

LV versija

Kopsavilkums

EN versija

Kopsavilkums

2. Vienkāršoto izmaksu piemērošanas iespējas 2021.-2027. gada ES fondu plānošanas periodā Personu apvienības “KPMG Baltics AS un SIA “Oxford Research Baltics”” 2021. gada augusts – 2022. gada decembris

Ziņojums

Kopsavilkums LV

Kopsavilkums EN

 

Finanšu ministrijas pasūtītie pētījumi no ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma

Nr.

Nosaukums

Autors 

Izstrādes laiks 

Ziņojums 

Summary 

1.

Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums. Iepirkuma identifikācijas Nr. FM2016/30 (IZV)

SIA "Ernst & Young Baltic" 

2016. gada septembris-decembris

Kopsavilkums
Ziņojums

 

2. 

 8.2.1. SAM “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” paplašinātais sākotnējais novērtējums”. Iepirkuma identifikācijas Nr. FM2016/56 (IZV)

SIA "Jaunrades laboratorija"  

2017. gada marts-jūlijs

Ziņojums

    Pielikumi

3. 

2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmu “Cilvēkresursi un nodarbinātība” un “Uzņēmējdarbība un inovācijas” ieguldījumu zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalstam izvērtējums”

PS FIDEA Technopolis

2017. gada janvāris-decembris

Ziņojums

4.

ES fondu ieguldījumu izvērtēšana transporta nozares attīstībā 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana

SIA “CSE COE”

2017.gada novembris – 2018. gada jūnijs

Ziņojums

    Pielikumi

5.

Noslēguma izvērtējums “Eiropas Savienības fondu ieguldījumu izvērtēšana uzņēmējdarbības atbalstam 2007. – 2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”

SIA “Ernst & Young Baltic”

2017.gada septembris – 2018.gada jūnijs

Ziņojums

Kopsavilkums

Summary

6.

ES fondu ieguldījumu izvērtēšana informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana

SIA “PricewaterhouseCoopers”

2017.gada novembris – 2018. gada jūnijs

Ziņojums

Anotācija/ Summary

7.

Noslēguma ziņojums “ES fondu ieguldījumu izvērtēšana vides pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”

SIA “Oxford Research Baltics”

2018.gada janvāris-decembris

Ziņojums

Kopsavilkums

8.

2007.–2013. gada  ES fondu plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda (specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1.) ieguldījumu kultūrvides attīstībā  ieviešanas efektivitātes izvērtējums

SIA “Enviroprojekts” sadarbībā ar SIA “CSE COE”

2018. gada augusts – 2019. gada februāris

Ziņojums

Pielikumi

Kopsavilkums

Ieguldījums kultūrvidē LV

Ieguldījums kultūrvidē ENG

9.

Vidusposma izvērtējums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā

Baltic Institute of Social Sciences

2018.gada septembris - 2019.gada marts

Ziņojums

Pielikums

Kopsavilkums

Summary

10.

Noslēguma izvērtējums “Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme"

SIA “Ernst & Young Baltic”

2018.gada augusts - 2019.gada marts

Ziņojums

Kopsavilkums

11.

3.2.2.3. aktivitātes "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)" izvērtējums

SIA “Cetera”

2018.gada augusts - 2019.gada novembris

Izvērtējums FINAL

Kopsavilkums EN

Kopsavilkums LV

12.

ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu pilsētvidē lietderības un ietekmes izvērtējums

VARAM sadarbībā ar FM

2018.gada janvāris - 2019.gada novembris

Pilsētvides ziņojums (2019)

Pielikumi

 

Anotācija

13.

Biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanas pasākumu sociāli ekonomiskais novērtējums

SIA “Enviroprojekts”

2019. gada janvāris - decembris

Biotopu izvertējums Final

Pielikumi.zip

Anotācija

14.

Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums

Nodibinājums “Baltic Institute of Social Science”

2019. gada oktobris – 2020.gada maijs

Ziņojums 

Kopsavilkums LV

Kopsavilkums EN

15.

Eiropas Sociālā fonda investīciju efektivitātes un ietekmes izvērtējums valsts pārvaldes attīstībā un nodarbināto profesionālajā pilnveidē

Personu apvienība "SIA "CSE COE" un SIA "Safege Baltija""

2019. gada oktobris – 2020.gada maijs

Ziņojums 

Pielikumi

Kopsavilkums LV

Kopsavilkums EN

16.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu satura, pieejamības un ietekmes uz sociālo atstumtību izvērtējums pirmspensijas un pensijas vecuma personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem

SIA “Oxford Research Baltics” sadarbībā ar biedrību “Vieglās Valodas Aģentūra”

2020.gada aprīlis – 2021.gada marts

Ziņojums 

Pielikumi

Kopsavilkums LV

Kopsavilkums EN

17.

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda DP “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” investīciju izvērtējums

SIA “CSE COE”

2021. gada septembris – 2022. gada jūnijs

Ziņojums

Kopsavilkums LV

Kopsavilkums EN

18.

ES fondu ieguldījumu ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātībā un darbaspēka mobilitātē 2014. – 2020. gada plānošanas periodā lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējums

Nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences”

2021. gada decembris – 2022. gada septembris

Ziņojums

Kopsavilkums LV

Kopsavilkums EN

 

Finanšu ministrijas ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda izvērtējumi

Nr.

Temats

Autors 

Izstrādes laiks 

Ziņojums 

Summary 

2007.-2013.g. plānošanas periods    

1.

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājuma ietvaros īstenoto pasākumu 1.5.1. „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ieviešanas ietekmes izvērtējums 2007.-2013.gada plānošanas periodā

SIA SAFEGE Baltija

2014. g. augusts – 2015. g. oktobris

Ziņojums

 

2.

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes " Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" izvērtējuma ziņojums

Finanšu ministrija un Eiropas Komisijas ietekmes novērtēšanas pētniecības centrs (Centre for Research on Impact Evaluation)

01.01.2014.-11.03.2015.

Ziņojums

 

3.

Pētījums par izvērtējuma veikšanu un metodikas par vienkāršoto izmaksu (vienotās likmes (flat-rate), standarta likmes vienības izmaksas (standard scales of unit cost), vienreizējie maksājumi (lump sum)) noteikšanu  un piemērošanu ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodam izstrādāšanu

SIA “Corporate Consulting” 

29.07.2014.-16.02.2015.

Ziņojums
Anotācija

 

4.

Pētījums par ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējo (ex-ante) izvērtējumu

SIA "KPMG Baltics" 

12.03.2013.-07.03.2014. 

Ziņojums
Vides pārskats
Anotācija 

pdf

5.

Datu pieejamība ES Kohēzijas politikas 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Darbības programmas ietekmes izvērtēšanai Latvijā

SIA "Ernst & Young Baltic" 

25.09.2013.-31.01.2014.  

Ziņojums
Vadlīnijas

pdf 

 6. 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas sistēmas efektivizācijas iespēju izvērtējums

SIA „SAFEGE Baltija” 

23.07.2013.-25.11.2013. 

Ziņojums
Pielikumi 

pdf 

7.

Pētījums par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai

Crowding out effect and public capital elasticity in Latvia for the development of the EU funds impact assession methodology

SIA „Projektu un kvalitātes vadība”  

 08.02.2013.-08.10.2013

LV
EN
saīsinājumi 
abbreviations

pdf 

8.

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu  VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums (Pamata daļa) (1.lote)

Mid-term evaluation on implementation efficiency of NSRF priorities, measures and activities in the EU funds programming period 2007-2013 (General issues) (lot No 1)

SIA „Agile&Co”

 11.07.2011.-
21.11.2011.

pdf

pdf

 9.

Izvērtējums par ieņēmumu apjomu valsts budžetā no īstenotajiem Eiropas Savienības fondu  projektiem
Evaluation of the income to the state budget form the EU funds implemented projects

SIA "Konsorts"

01.09.2009.-

Līgums lauzts
Contract terminated

   

10.

ES fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtējums, nosakot pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura neatbilstību un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva
An assessment of effectiveness of EU funds financial management and control system

SIA "PricewaterhouseCoopers"

18.05.2009.-16.10.2009.

pdf

pdf

11.

Priekšizpēte par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām
Evaluation "Preliminary study on the possibilities of EU funds management system simplification"

SIA "GF Konsultācijas"

 09.12.2008.- 02.04.2009.

pdf

pdf


ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda izvērtējumi par horizontālajām prioritātēm

Nr.

Temats

Autors 

Izstrādes laiks 

Ziņojums 

Summary 

2007.-2013.g. plānošanas periods    
 1.

Pētījums par horizontālās politikas „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas efektivitāti 2007. – 2013. gada plānošanas periodā
Effectiveness evaluation of the implementation of horizontal policy “Equal Opportunities” in the planning period from 2007 to 2013

SIA „CORPORATE CONSULTING”  

13.08.2013.-30.10.2013. 

pdf 

pdf

 2.

Pētījums par horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”
Study on horizontal priority "Information Society"

SIA „Ernst & Young Baltic”

30.09.2011- 06.12.2011.

pdf

pdf

 3.

Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību
Evaluation of the impact of EU funds on the economy of Latvia

 SIA „Stockholm School of Economics in Riga”

31.03.2011-15.12.2011.

pdf (1.daļa)
pdf (2.daļa)

pdf

 4.

ES fondu ieguldījums un ietekme uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanu
Evaluation of the EU funds impact on implementation of Horizontal priority "Equal Opportunities" defined in planning documents

SIA „Projektu un kvalitātes vadība” un biedrība „ACCIPE!”

 27.06.2011.-15.10.2011.

 

Nr.

Temats

Autors 

Izstrādes laiks 

Ziņojums 

Summary 

Par 2004.-2006.gada ES fondu ieguldījumiem

1.

Ex-post izvērtējums „ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana uzņēmējdarbības atbalstam 2004.–2006. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” (1.lote)

Ex- post evaluation “Evaluation of results and impact of EU funded investments in the field of support to business during the programming period 2004-2006” (lot No 1)
SIA „Baltijas Konsultācijas” 14.10.2010.-13.04.1011.

pdf

 pdf

2.

Ex-post izvērtējums „ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana nodarbinātības pasākumu atbalstam 2004.–2006. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” (2.lote)

Ex- post evaluation “Evaluation of results and impact of EU funded investments in the field of employment during the programming period 2004-2006”(lot No 2)doloģija
SIA „DEA Baltika” 24.08.2010.- 21.03.2011.

pdf

 pdf

3.

Ex-post izvērtējums „ ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana izglītības un zinātnes atbalstam 2004.–2006. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” (3.lote)

Ex- post evaluation “Ex-post evaluation of results and impact of EU funded investments in the field of education and science during the programming period 2004-2006”(lot No 3)
SIA „IS Consulting” 24.08.2010.- 11.07.2011.

pdf

 pdf

4.

ES SF ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā 
Impact evaluation of EU SF on the regional development in Latvia
SIA "PKC" 19.05.2008.- 20.08.2008.

pdf

pdf

5.

Atmaksāto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietošanas efektivitāte
Efficiency expenditure of the repaid EU structural funds assets
SIA "Baltic Project Consulting" 19.04.2008.- 20.08.2008.

pdf

pdf

 6. 

Sabiedrības integrācijas fonda ieviesto Eiropas sociālā fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā
Investment of aid schemes administered by Society Integration Foundation into the improvement of life quality of persons under the risk of social exclusion
SIA "Projektu un kvalitātes vadība" 19.04.2008.- 20.08.2008.

pdf

pdf

7.

Projektu, kuros piecu gadu laikā no pēdējā maksājuma veikšanas notikušas būtiskas izmaiņas, analīze un vienotas metodikas izstrāde
Analysis of the projects where had been made essential changes within five years from the last payment realization
SIA "DEA Baltika" 15.01.2008.-11.07.2008.

pdf

pdf (metodika)

pdf

8.

ES fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējums
Macroeconomic impact assessment of EU funds
Biedrība "Baltijas starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs", 
SIA "Baltijas Konsultācijas"
27.07.2007.-30.06.2008.

1.

2.

pielikumi

LV

1.

2.

Annexes:

EN

 9. Struktūrfondu un Kohēzijas fonda kontroļu veikšanas izmaksas
Cost of controls of EU funds
SIA "PricewaterhouseCoopers" 29.10.2007.- 25.02.2008

 pdf(ESF)

pdf(KF)

pdf(ERAF)

 pdf

10.

Izdevumu apliecināšanas procesa atbilstības un efektivitātes izvērtējums
Evaluation of conformity and effectiveness of  expenses certification process
SIA "Ernst & Young Baltic" 04.09.2007.- 18.12.2007

pdf

pdf

11.

Potenciālais projektu pieteicēju pieprasījums pēc finanšu atbalsta uzņēmējdarbības un inovāciju aktivitātēs 2007.-2013.gada plānošanas periodā
Project applicant potential demand for financial support in the entrepreneurship and innovation activities in 2007 - 2013
SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija" 13.08.2007.-28.11.2007.

pdf

pdf

pdf

12.

ES struktūrfondu ieviešanā iesaistīto institūciju darbinieku atalgojuma konkurētspēja darba tirgū
Salary competitiveness in the labor market of workers involved in the implementation of EU SF
SIA "FACTUM" 14.05.2007.- 30.11.2007.

 pdf

pdf

pdf 
13. Horizontālo prioritāšu ieviešanas izvērtējums
Evaluation of the compliance of horizontal priorities
SIA
"Ernst & Young Baltic"
23.08.2006.- 01.02.2007.  pdf pdf 
14. Apmācību analīze lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un uzņēmējdarbībā laukos
Analysis of training in agriculture, forestry and entrepreneurship in rural areas 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 16.08.2006.- 11.01.2007.  pdf pdf 
15. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007.-2013.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums
Ex-ante evaluation of NSRF and OPs 
SIA "PricewaterhouseCoopers" 31.07.2006.-19.12.2007.

 1.DP

2.DP

3.DP

 
16. Eiropas Savienības struktūrfondu sasaistes ar stratēģiskajos dokumentos nodarbinātības veicināšanai noteikto politiku novērtējums
Evaluation of the Coherence of the European Union Structural Funds and the Employment Policies stated in the EU and National Strategic Documents
SIA
"PricewaterhouseCoopers"
17.08.2006.-15.12.2006.  pdf pdf 
17. VPD ieviešanas sistēmas efektivitātes izvērtējums
Evaluation of the efficiency of the implementation system of the SPD
SIA
"Ernst & Young Baltic"
17.02.2006.-17.07.2006. pdf   pdf
18. Eiropas Savienības struktūrfondu atlases kritēriju izvērtējums
Evaluation of Selection Criteria for Projects Co-financed By The European Union Structural Funds
SIA
"PricewaterhouseCoopers"
10.02.2006.-11.07.2006.

 pdf

pdf

pdf 
19. Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas dokumentu 2004.-2006. gadam sagatavošanas un tajos iekļauto aktivitāšu izvērtējums
Evaluation of The Development of European Union Structural Funds Planning Documents 2004-2006 and Activities Included in The Documents
SIA
"PricewaterhouseCoopers"
20.02.2006.-11.07.2006.

 pdf

pdf

pdf 
20. Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības rādītāju sistēmas izvērtējums
Evaluation of the EU Structural Funds - Evaluation of the monitoring indicators of the EU Structural Funds
A/S "COWI",
SIA "DEA Baltika",
SIA "PKC"
20.12.2005.-26.05.2006.  pdf pdf 
21. Vienotā programmdokumenta aktivitāšu ieviešanas izvērtējums
Evaluation of the EU Structural Funds - Evaluation of the implementation the activities of the Single Programming Document (hereinafter referred to as SPD) Objective 1 Programme 2004-2006 Latvia
A/S "COWI",
SIA "DEA Baltika",
SIA "PKC"
20.12.2005.-26.05.2006.  pdf pdf 
22. Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmes uz reģionālo attīstību Latvijā izvērtējums
Evaluation of the EU Structural Funds – Impact evaluation of EU SF on the regional development in Latvia 
A/S "COWI",
SIA "DEA Baltika",
SIA "PKC"
20.12.2005.-26.05.2006.  pdf pdf 
23. Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un ES struktūrfondu izmantošana kultūras vajadzībām
Significance of cultural sector in Latvian national economy and role of EU structural funds
SIA "Baltic Project Consulting" 05.12.2005.-10.04.2006.

 pdf

pdf (bez. pielik.)

pdf 
24. Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda vienotā programmdokumenta 2.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" ieviešanai 
Evaluation on the SPD activity ‘Support to productive investments in specially assisted areas’ izstrādāto grantu shēmas vadlīniju un projektu vērtēšanas procesa atbilstības izvērtēšana vienotajam programmdokumentam un programmas papildinājumam
SIA "Corporate and Public Management Consulting Group" 11.07.2005.-08.08.2005.

 pdf

pdf

pdf 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2023. gada 13. janvārī
Uz augšu