}

Izglītība, prasmes un mūžizglītība

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR

MK noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu Atbalsts teritoriāli koncentrētas studiju un zinātniskā darba infrastruktūras attīstībai augstākās izglītības institūciju stratēģiskās specializācijas stiprināšanai, t.sk. ēku vai telpu pārbūvei vai atjaunošanai, ja nepieciešams, jaunas ēkas būvniecībai, iekārtu un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un darbībai, kā arī atbalsts Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem, t.sk. tālmācības rīku, programmatūras, bibliotēku resursu iegādei, STEM (matemātikas, dabaszinību un tehnikas zinātnes),  t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju virzienos. Augstākās izglītības institūcijas, izņemot koledžas IPIA IZM ERAF 44 716 997

16.08.2016.
MK not. Nr.561

Kritēriji

16.03.2017.- 15.06.2017.

Atlase noslēgusies

 

26.02.2020.- 25.08.2020.

 

 

8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi (1.kārta) Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības: ergonomiskas mācību vides izveide; informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde; dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu izveidošana 7. – 9.klašu grupai; izglītības iestādes sporta infrastruktūras būvniecība (valsts ģimnāzijām, ģimnāzijām, vidusskolām, pamatskolām); izglītības iestādes dienesta viesnīcas būvniecība (valsts ģimnāzijām, ģimnāzijām, vidusskolām); reģionālā metodiskā centra izveide vai attīstība (valsts ģimnāzijām) Pašvaldības IPIA IZM ERAF 73 769 923

24.05.2016.
MK not. Nr.323

Kritēriji

10.07.2017.- 20.12.2020.
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi (2.kārta) Skat. augstāk Pašvaldības IPIA IZM ERAF 70 700 397 

24.05.2016.
MK not. Nr.323

Kritēriji

17.02.2017.- 31.01.2018.

Atlase noslēgusies

8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi (3.kārta) Skat. augstāk Pašvaldības IPIA IZM ERAF 17 961 330

24.05.2016.
MK not. Nr.323

Kritēriji

17.02.2017.- 31.01.2018.

Atlase noslēgusies

8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi (4.kārta) Skat. augstāk Pašvaldības IPIA IZM ERAF 5 759 231

24.05.2016.
MK not. Nr.323

Kritēriji

Atlase plānota, 2020.gada II pusgadā
8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu (1., 2.kārta) Atbalsts plānots profesionālās izglītības iestāžu, it īpaši profesionālās izglītības kompetences centru, infrastruktūras, mācību kabinetu, profesionālās izglītības iestādes koplietošanas telpu, t.sk., sporta (ieguldījumus sporta infrastruktūrā plānots atbalstīt tādā apjomā, lai nodrošinātu PIKC īstenoto mācību programmu ietvaros noteiktā obligātā mācību priekšmeta “Sports” infrastruktūras, inventāra un aprīkojuma atbilstību kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai) un dienesta viesnīcu infrastruktūras izveidei un sakārtošanai, teritorijas labiekārtošanai un ar atbilstošajām Nozaru ekspertu padomēm/  Kultūrizglītības padomi saskaņota mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegādei. Valsts vai pašvaldības dibināta profesionālās izglītības iestāde, kas reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā, vai tās dibinātājs  IPIA IZM ERAF 107 582 320

19.04.2016.
MK not. Nr.249

Kritēriji

29.08.2016.- 01.04.2020. 
8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās Atbalsts plānots koledžu, kas īsteno STEM (matemātikas, dabaszinību un tehnikas zinātnes), t.sk. medicīnas un radošas industrijas, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas un profesionālās vidējās izglītības programmas, infrastruktūras attīstībai un aprīkojuma modernizācijai,  iekārtu un aprīkojuma iegādei, t.sk specifisku laboratoriju pilnveidei un modernizācijai, nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un darbībai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu un aprīkojuma iegādei. Koledžas IPIA IZM ERAF 14 109 857

09.08.2016.
MK not. Nr.533

Kritēriji

13.10.2016.- 01.03.2017.

Atlase noslēgusies

8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (1.kārta) Kopīgo doktorantūras studiju programmu un studiju programmu ES valodās izstrāde, aprobācija un akreditācija, tai skaitā akreditācijas izmaksu segšana starptautiskās profesionālās organizācijās; izstrādāto un akreditēto studiju programmu starptautiskā publicitāte. Augstskolas/ universitātes, t.sk. koledžas IPIA IZM ESF

3 405 568

09.01.2018.
MK not. Nr.27

Kritēriji

12.02.2018.- 27.04.2018.
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (2.kārta) Skat. augstāk pie 8.2.1.SAM Augstskolas/ universitātes, t.sk. koledžas APIA IZM ESF

6 736 898

09.01.2018.
MK not. Nr.27

Kritēriji

26.06.2018.- 29.10.2018.
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (1.kārta) Atbalsts ārvalsts pasniedzēju piesaistei darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā, t.sk. latviešu valodas apguvei; atbalsts akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju pilnveidei, t.sk. ES valodu apguvei un stažēšanās uzņēmumos; jauno pasniedzēju piesaiste, atbalstot doktorantu akadēmisko darbu augstākās izglītības institūcijā.  Augstskolas/ universitātes, t.sk. koledžas APIA IZM ESF

20 340 868

09.01.2018.
MK not. Nr.25

Kritēriji

12.04.2018.- 25.06.2018.
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (2.kārta) Skat. augstāk pie 8.2.2.SAM Augstskolas/ universitātes, t.sk. koledžas APIA IZM ESF

4 000 000

09.01.2018.
MK not. Nr.25

Kritēriji

19.03.2018.- 18.05.2018.
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (3.kārta) Skat. augstāk pie 8.2.2.SAM Augstskolas/ universitātes, t.sk. koledžas IPIA IZM ESF

11 915 996

09.01.2018.
MK not. Nr.25

Kritēriji

11.09.2020. - 23.11.2020.
8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās Augstākās izglītības institūciju attīstības stratēģiju ieviešana: atbalsts attīstības stratēģiju izstrādei, pilnveidei un to ārējam novērtējumam; atbalsts studiju virzienu padomju darbam, tostarp veicot studiju programmu satura pārstrukturizāciju un aktualizāciju, studiju programmu konsolidāciju; atbalsts augstākās izglītības institūcijas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai atbilstoši standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, tostarp personāla atalgojuma un promocijas sistēmas ārējam novērtējumam un sistēmas pilnveidei; atbalsts e-risinājumu, t.sk. e-koplietošanas mehānismu un starpinstitūciju sadarbības risinājumu, attīstībai. Augstskolas/ universitātes, t.sk. koledžas APIA IZM ESF 20 000 000

09.01.2018.
MK not. Nr.26

Kritēriji

21.02.2018.- 21.05.2018.
8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei Akreditācijas aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšana un kapacitātes stiprināšana, lai nodrošinātu tās atbilstību „Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā” (turpmāk -ESG) , t.sk. akreditācijas aģentūras kvalitātes vadības sistēmas pilnveide un aprobācija, tai skaitā pilotakreditāciju īstenošana;
Akreditācijas aģentūras dalība ESG/ENQA (ENQA - European Standards of Guidelines for Quality Assurance jeb "Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā”) un citās starptautiskajās organizācijās un tīklos, kā arī to organizētajos pasākumos augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jautājumos;
Akreditācijas aģentūras ārējās ekspertīzes (atbilstības pārbaude ESG) nodrošināšana;
Personāla un ekspertu apmācība un attīstība, t.sk. ārvalstu, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumu īstenošana ar citu valstu akreditācijas aģentūrām, kas reģistrētas Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR);
Akreditācijas aģentūras materiāltehniskās bāzes un informatīvā nodrošinājuma stiprināšana, tajā skaitā e-platformas izveide, esošo informācijas sistēmu integrēšana un savienošana;
Priekšlikumu izstrāde e-platformas attīstībai;
Atbalsta un informatīvie pasākumi augstākajām izglītības institūcijām un akreditācijas sistēmā iesaistītajiem partneriem;
Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība.
Akadēmiskās informācijas centrs IPIA IZM ESF 1 438 512

18.08.2015
MK not. Nr.479

Kritēriji

06.10.2015.-
06.11.2015. 
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija Mācību satura aprobācija, pilnveide un ieviešana pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē:
1.1. mācību satura, mācību darba organizācijas modeļu un metodikas izstrāde, ekspertēšana, aprobācija un pilnveide, sagatavošana publicēšanai, tai skaitā e-vidē, un publicēšana, diagnosticējošo darbu un eksāmenu satura projekta izstrāde, ekspertēšana, aprobācija un pilnveide, mācību satura ieviešana;
1.2. diagnostikas instrumentu, mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, mācību līdzekļu satura aprobācija, pilnveide, sagatavošana publicēšanai, tai skaitā e-vidē, un publicēšana;
1.3. mācību un metodisko līdzekļu izstrāde izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācību līdzekļu satura aprobācija, pilnveide, sagatavošana publicēšanai, tai skaitā e-vidē, un publicēšana;
1.4. pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, tai skaitā Eiropas valodu portfeļa un valodas un satura integrētas apguves īstenošanai, ietverot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrādi un īstenošanu;
1.5. informatīvu un izglītojošu semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana un nodrošināšana.
Valsts izglītības satura centrs IPIA IZM ESF 24 337 678

24.11.2015.
MK not. Nr.670

Kritēriji

 27.01.2016.-
29.02.2016.

20.07.2016.- 19.08.2016.

8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (1.kārta) Digitālo mācību līdzekļu un metodisko materiālu izstrāde un ārvalstu digitālo mācību un metodisko līdzekļu adaptācija kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanai. Komersanti (mācību literatūras izdevēji) APIA IZM ESF

1 876 230

05.11.2018.
MK not. Nr.677

Kritēriji

11.02.2019.- 13.05.2019.
8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (2.kārta) Digitālo mācību līdzekļu un metodisko materiālu izstrāde kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanai. Komersanti (mācību literatūras izdevēji) APIA IZM ESF

2 676 057

Kritēriji

Atlasi plānots izsludināt 2020.gada III ceturksnī
8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai talantīgajiem bērniem - dalības nodrošināšana starptautiskās olimpiādēs, konkursos; nacionāla līmeņa vasaras nometņu, semināru, konkursu, u.c. pasākumu organizēšana, metodikas izstrāde un metodiskais atbalsts pedagogiem darbam ar talantīgiem bērniem. Valsts izglītības satura centrs IPIA IZM ESF 3 287 350

31.05.2016.
MK not. Nr.345

Kritēriji

27.07.2016.- 26.08.2016.
8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 1.Atbalsts individualizētas mācību pieejas īstenošanai vispārējās izglītības iestādēs: 1. atbalsts izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs, tai skaitā izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamajiem, tai skaitā izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, un atbilstoša pedagogu profesionālās kompetences pilnveide:
2. papildu apmācību nodrošināšana, t.sk. valsts valodas un citos mācību priekšmetos, kā arī izglītojamo sagatavošanai olimpiādēm un konkursiem;
3. inovatīvu pasākumu ieviešana un nodrošināšana interešu izglītības veicināšanai, tai skaitā dalībai vasaras nometnēs, festivālos, konkursos, sacensībās, radošās darbnīcās, zinātnes centros, semināros, projektos, u.c. pasākumos atbilstoši izglītojamo interesēm, prasmēm un kompetencēm;
4. nepieciešamā pedagoģiskā personāla un atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu, asistentu) nodrošināšana, pasākumi izglītojamo mācību grūtību un mācīšanās traucējumu diagnosticēšanā un atbilstošas metodoloģijas nodrošināšanā mācību procesā;
5. pedagogu tālākizglītība skolas vidē, atbalstot jaunos pedagogus pedagoģijas un vadības prasmju apguvē un to izmantošanai praksē, attīstot pedagogu uzņēmējspējas, līderības, radošumu, IKT, bilingvālās izglītības un svešvalodu prasmju uzlabošanu, .sk. prasmju uzlabošanu darbam ar talantīgiem un apdāvinātiem izglītojamajiem, kā arī izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamajiem, kuriem nepieciešama pedagoģiskā korekcija, tādējādi veicinot iekļaujošo izglītību vispārējās izglītības iestādēs, t.sk. vienaudžu vardarbības mazināšanai skolās, sadarbības un dialoga veicināšanai ar vecākiem, citām institūcijām un sabiedrību izglītības jautājumu risināšanā; sadarbības uzlabošana ar citām pašvaldībām un izglītības iestādēm, t.sk. pieredzes apmaiņai un labās prakses pārņemšanai.
Pašvaldības vai to apvienības, valsts dibinātas vispārējās izglītības iestādes IPIA IZM ESF

34 345 390

30.08.2016.
MK not. Nr.589

Kritēriji

20.10.2016.- 21.11.2016.
8.3.3. Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā Atbalsts nereģistrēto NEET jauniešu (jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās) sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātēm un informēšanas pasākumiem. NEET jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde, īstenošana un uzraudzība. NEET jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu. Metodoloģiska atbalsta sniegšana sadarbības partneriem, t.i. pašvaldībām, un projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos projekta īstenošanas posmos. Konsultāciju sniegšana programmu vadītājiem un NEET jauniešu mentoriem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IPIA IZM ESF 6 802 502

07.07.2015.
MK not. Nr.385

Kritēriji

17.09.2015.-
15.10.2015. 
8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Individuāls atbalsta pasākumu kopums priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamiem, atbalsts NVO, kas strādā ar PMP riska grupas jauniešiem, atbalsts pašvaldību PMP mazināšanas rīcības plānu sagatavošanai, izvērtēšanai un īstenošanai, atbalsts atbilstošas mācību vides izveidei PMP riska mazināšanai, atbalsts PMP rādītāju dinamikas uzskaites un analīzes sistēmai, kā arī vadlīniju sagatavošana un pilnveide koordinētai PMP mazināšanai. Izglītības kvalitātes valsts dienests IPIA IZM ESF 39 812 376

12.07.2016.
MK not. Nr.460

Kritēriji

16.09.2016.- 31.10.2016.
8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 1.Atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izglītojamo karjeras atbalsta pilnveidei, lai sekmētu karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un daudzveidības paaugstināšanu:
1.1.informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
1.2.vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
1.3. nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšana profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai).
1.4. konkursantu sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos.
2. Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana izglītības iestādēs izglītojamajiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.
Valsts izglītības attīstības aģentūra IPIA IZM ESF 23 080 688

07.06.2016.
MK not. Nr.359

Kritēriji

27.07.2016.- 23.08.2016.
8.3.6.1. Dalība starptautiskos pētījumos Starptautisko pētījumu programmu īstenošana un iegūto datu analīze:
-Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā;
-Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskajā mācību vides pētījumā;
-Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Izglītības sistēmu indikatoru programmā;
-Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Zinātņu doktoru karjeras apsekojumā;
-Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā;
2. Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas īstenotais pētījums par augstākās izglītības pārvaldību.
3. Dalība izglītības pētījumu un inovācijas centra programmā.
Izglītības un zinātnes ministrija IPIA IZM ESF

6 311 489

26.01.2016
MK not. Nr.68

Kritēriji

18.03.2016.- 25.04.2016.
8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana Izglītības kvalitātes novērtēšanas un monitoringa sistēmas un analīzes rīku izstrāde un ieviešana, tai skaitā tādu datu vākšana, kuri nepieciešami monitoringa sistēmas un tās analīzes rīku aprobācijai; izglītības kvalitātes novērtēšanas un monitoringa sistēmas pārvaldības apraksta izstrāde; nacionālo pētījumu īstenošana; mērķsadarbības un stratēģiskās komunikācijas pasākumu īstenošana, tai skaitā mācības izglītības kvalitātes monitoringā iesaistītajām personām Izglītības un zinātnes ministrija IPIA IZM ESF 4 814 359

22.08.2017.
MK not. Nr.487

Kritēriji

12.10.2017.- 13.11.2017. 
8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci Atbalsts mācību piedāvājuma un vajadzību atbilstības darba tirgus  vajadzībām izvērtēšanai, atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu , profesionālās pilnveides izglītības programmu un neformālās izglītības programmu apguvei, atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem, lai savlaicīgi novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām, atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, atbalsts papildu atbalsta pasākumu īstenošanai sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupas personu iesaistei profesionālās kompetences pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvē Valsts izglītības attīstības aģentūra IPIA IZM ESF 27 034 565

15.07.2016.
MK not. Nr.474

Kritēriji

25.08.2016.- 23.09.2016.
8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā – uzņēmumā un pie amata meistara, kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās un arodizglītības programmu apguvē. Latvijas Darba devēju konfederācija IPIA IZM ESF 15 598 062

15.07.2016.
MK not. Nr.483

Kritēriji

31.08.2016.- 29.09.2016. 
8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde, lai nodrošinātu vienoto Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanu un atzīšanu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un sasniedzamo rezultātu novērtēšanas metodikas izstrāde atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai,  Eiropas kredītpunktu sistēmai profesionālās izglītības jomā (ECVET) un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai profesionālajā izglītībā (EQAVET), modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde un ieviešana, tai skaitā to atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai izvērtēšana, mācību līdzekļu, tai skaitā digitālo mācību līdzekļu un metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas materiālu un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu izstrāde un  publiskošana, un atbilstības Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai izvērtēšana, kā arī simulācijas iekārtu iegāde. Valsts izglītības satura centrs IPIA IZM ESF 15 572 584

26.04.2016.
MK not. Nr.262

Kritēriji

25.07.2016.- 24.08.2016.
8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi Atbalsts izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības programmas, attīstības stratēģiju aktualizācijā un ar to saistīto cilvēkresursu attīstības plāna izstrādē vai pilnveidē, izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības programmas, direktoru, to vietnieku u.c. administrācijas pārstāvju, un konventa pārstāvju profesionālās pilnveides pasākumi, profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses vadītāju un amata meistaru, darba vidē balstīto mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārējo pamatprasmju un profesionālo prasmju pilnveide, tajā skaitā pedagoģiskās kompetences attīstīšana, atbalsta pasākumi mentoringa procesam, atbalsta pasākumi nozaru pārstāvjiem kapacitātes celšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā. Valsts izglītības satura centrs IPIA IZM ESF 6 490 095

03.05.2016.
MK not. Nr.280

Kritēriji

16.06.2016.– 29.07.2016. 

 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 11. septembrī
Uz augšu