}

ES fondu vadībā iesaistītās iestādes

ES fondu vadību 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošina šādas institūcijas:

 

1) Vadošā iestāde

Vadošās iestādes funkcijas veic Latvijas Republikas Finanšu ministrija, un tās pienākums ir nodrošināt ES fondu vadību un īstenošanu. Vadošā iestāde, sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm un konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, izstrādā ES fondu plānošanas dokumentāciju, tādējādi nodrošinot partnerības principa ievērošanu šo dokumentu sagatavošanā, kā arī nodrošinot struktūrfondu un Kohēzijas fonda starpnozaru koordināciju. Tāpat vadošā iestāde nodrošina datorizētās Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas stratēģisko vadību, ES fondu izvērtēšanu un komunikācijas vadību. 

Finanšu ministrijā par ES fondu vadību atbildīgi četri departamenti – Eiropas Savienības fondu stratēģijas departaments, Eiropas Savienības fondu investīciju pārvaldības departaments un Eiropas Savienības fondu sistēmas vadības departaments, kā arī Eiropas Savienības fondu lietu departaments.

2) Atbildīgās iestādes

Atbildīgās iestādes veic starpniekinstitūciju funkcijas: piedalās plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošina attiecīgās ES fondu aktivitātes projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, analizē problēmas ES fondu aktivitāšu un projektu īstenošanā un iesniedz vadošajā iestādē un uzraudzības komitejā priekšlikumus par aktivitāšu un projektu īstenošanas uzlabošanu.

Par specifisko atbalsta mērķi atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde, kā arī kompetences sadalījums starp tām noteikts darbības programmas papildinājumā, kuru apstiprina Ministru kabinets, un tās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā īsteno visas starpniekinstitūcijas funkcijas vai daļu no tām.

Atbildīgās iestādes ir šādas:

3) Sadarbības iestāde

Sadarbības iestāde veic starpniekinstitūciju  funkcijas: piedalās plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošina attiecīgās ES fondu aktivitātes projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, analizē problēmas ES fondu aktivitāšu un projektu īstenošanā un iesniedz vadošajā iestādē un uzraudzības komitejā priekšlikumus par aktivitāšu un projektu īstenošanas uzlabošanu.

Kompetences sadalījums starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi noteikts darbības programmas papildinājumā, kuru apstiprina Ministru kabinets. Sadarbības iestādes funkcijas pilda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

4) Sertifikācijas iestāde

Sertifikācijas iestādes funkcijas pilda Valsts kase, un tās pienākums ir veikt maksājumus ES fondu projektu ietvaros un veikt šo maksājumu finanšu uzskaiti.

Sertifikācijas iestāde saskaņā ar ES regulās noteikto ir viena vai vairākas valsts reģionālās vai  vietējās iestādes vai struktūras, ko izraugās dalībvalsts, lai apstiprinātu izdevumu deklarācijas un maksājumu pieteikumus, pirms tos nosūta Eiropas Komisijai, un saņemtu maksājumus no Eiropas Komisijas.

 

5) Revīzijas iestāde

Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments. Revīzijas iestādes galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgu un objektīvu atzinumu par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti un deklarēto izdevumu likumību un pareizību. Eiropas Savienības fondu revīzijas iestādes misija ir sniegt pārliecību par ES fondu un ieguldījumu efektīvu un mērķtiecīgu apguvi, lai nodrošinātu investīciju ieplūdi Latvijā.

6) Uzraudzības komiteja

Uzraudzības komiteju vada vadošās iestādes vadītājs un kurā iekļauti pārstāvji no vadošās iestādes, atbildīgajām iestādēm, sadarbības iestādēm, maksājuma iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes, kā arī sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri. Uzraudzības komiteja izveidota, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu ieviešanas uzraudzību atbilstoši darbības programmā noteiktajām prioritātēm un mērķiem.

7) Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkumu uzraudzības biroja pienākums ir nodrošināt ES fondu projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudi, tādējādi veicot ES fondu ieviešanas kontroles funkciju.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2019. gada 26. jūlijā
Uz augšu