}

2007.-2013.g. plānošanas periods

Saskaņā ar ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2007.-2013.gadam, Latvija saņēmusi EUR 4,53 mljrd. (EUR 4'530'447'634)  kohēzijas politikas2 mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF, ESF un KF)3 starpniecību (skat. arī sadaļu Finansējuma sadalījums).

Galvenais valsts vidēja termiņa plānošanas dokuments 2007. - 2013.gadam ir Valsts stratēģiskais ietvardokuments, kas nosaka kopējo ES fondu investīciju stratēģiju, bet plānošanas dokumentāciju veido arī trīs darbības programmas un darbības programmu papildinājumi, ar kuru palīdzību tiek vadītas ES fondu investīcijas Latvijā.

ES fondu vadību Latvijas normatīvo aktu sistēmā regulē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kkohēzijas fonda vadības likums un 26.06.2007. MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu".

2007.-2013.g. plānošanas periodā ES fondu atbalsts primāri virzīts uz iedzīvotāju izglītību, uzņēmumu tehnoloģisko izcilību un elastību, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību, lai veicinātu zināšanu ietilpīgas ekonomikas veidošanos valstī un stiprinātus citus nepieciešamos priekšnoteikumus ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai un cilvēku dzīvei Latvijā kopumā (lai Latvija varētu sasniegt vidējos ES attīstības rādītājus, ar ES fondu palīdzību ir jāīsteno valsts attīstības stratēģija, ko valdība noteikusi Nacionālajā attīstības plānā. Valsts attīstības stratēģijas priekšplānā izvirzīts izglītots, radošs un uzņēmīgs cilvēks, bet kā galvenais mērķis noteikts uz izglītību, zinātni un konkurētspējīgiem uzņēmumiem balstīta tautsaimniecība).

2004.-2006. un 2007.-2013.gada plānošanas perioda salīdzinājums

2004. – 2006.g. un 2007. – 2013.g. plānošanas posmus var salīdzināt vairākos veidos, piemēram, pēc finanšu atbalsta uz iedzīvotāju vai pēc projektu ieviešanas efektivitātes. Diemžēl šobrīd vēl šos rādītājus salīdzināt nav iespējams – pirmajā gadījumā finansiāla rakstura salīdzinājums detaļās tiks sniegts pēc starpinstitucionālā līguma (Inter-institutional Agreement) noslēgšanas, otrajā gadījumā – tāda veida informācija vienkārši vēl nav pieejama.

Tabulā skatāms salīdzinājums fondu un mērķu griezumā, programmēšanas posmu, stratēģiskās pieejas un finanšu vadības griezumā.

 

2000.-2006.g.

2007.-2013.g.

Fondi

5 fondi:
=> ERAF
=> ESF
=> ZVFI
=> ELVGF
=> KF

3 fondi:*
=> ERAF
=> ESF
=> KF

Mērķi => 3 mērķi
=> 4 iniciatīvas
=> Inovatīvās darbības
=> 3 mērķi
Programmēšanas
posmi
3 posmi:
=> Vienotais programmdokuments (VPD)
=> Operacionālās programmas (OP) / daudz fondu pieejā VPD
=> Programmas papildinājums
=> Kopienas stratēģiskās vadlīnijas
=> Nacionālais ietvara dokuments
=> Viena-fonda OP
Finanšu vadība => Finanšu plāns pasākumu līmenī
=> Iespēja iekļaut privāto līdzfinansējumu
=> Kopienas noteiktie attiecināmo izmaksu nosacījumi
=> Finanšu plāns prioritāšu līmenī
=> Tikai publiskais finansējums ir attiecināms
=> Nacionālie atbalsta nosacījumi (attiecināmās izmaksas nosaka katra valsts)
Stratēģiskā pieeja => Indikatīvās ES prioritātes
=> Nacionālās un reģionālās prioritātes
=> Padomes apstiprinātās ES prioritātes
=> Nacionālās un reģionālās prioritātes (NSID un OP ietvaros)

* Par Lauksaimniecības un zivsaimniecības atbalstu lūdzam vērsties Zemkopības ministrijā.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2015. gada 3. septembrī
Uz augšu