}

Saistošie dokumenti

 Plānošanas dokumenti

 • Valsts stratēģiskais ietvardokuments

  Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gadu periodam (turpmāk – VSID) ir Latvijas līmeņa galvenais struktūrfondu un kohēzijas fonda plānošanas dokuments, kas nodrošina kohēzijas politikas sasaisti ar nacionālajām prioritātēm un pamato šo prioritāšu izvēli, kā arī nosaka fondu apguves stratēģiju, vadības ietvaru, nodrošina koordināciju starp DP un citiem finanšu instrumentiem.

  VSID projekts ir sagatavots, ņemot vērā Nacionālajā attīstības plānā**, par kura izstrādi atbild Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, kā arī Latvijas Nacionālajā Lisabonas programmā, par kuras izstrādi atbildīga Ekonomikas ministrija, noteiktos mērķus un rīcības virzienus, kā arī, ievērojot Saeimas apstiprinātajā ilgtermiņa konceptuālajā dokumentā "Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā" noteikto.

N.p.k.

Nosaukums

Dok.

1.

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam (MK apstiprināts 23.10.2007.)

National Strategic Reference Framework 2007-2013 (Draft)

Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.- 2013.gada periodam kopsavilkums

Parakstīšanas dokuments par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadam elementiem Kopienas kohēzijas politikas atbalstam (25.09.2007.)

pdf

pdf (ENG)

pdf

pdf

2.

1.pielikums "Esošās situācijas analīze Valsts stratēģiskajam ietvardokumentam 2007.-2013.gada periodam" (2007.gada oktobris)

pdf

3.

2.pielikums "Informācija par papildinātības principa ievērošanu valsts stratēģiskajam ietvardokumentam 2007.–2013.gada periodam" (2007.gada oktobris)

pdf

4.

3.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums" 

3.pielikuma pielikumi

pdf

pdf

5.

4.pielikums "Eiropas  Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Informatīvais ziņojums"

pdf

6.

5.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Informācija par izstrādi"

pdf

7.

6.pielikums "Eiropas  Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Monitorings"

pdf

8.

7.pielikums "Eiropas  Savienības  struktūrfondu  un  Kohēzijas  fonda plānošanas dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. Kopsavilkums"

pdf

9.

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.- 2013.gadu perioda
tematiskajām asīm un pasākumiem (MK apstiprināts 17.07.2007.)

pdf

 

 • Darbības programmu papildinājumi

  1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" (ESF) papildinājums

  N.p.k.

  Nosaukums

  Dok.

  Publ.
  datums

  1.

  Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājums

  pdf

  05.09.2014.

  2.

  Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma kopsavilkums

  pdf

  31.01.2007.

   

   2.darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" (ERAF) papildinājums

  N.p.k.

  Nosaukums

        Dok.                    

  Publ.
  datums

  1.

  Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājums

  pdf
  doc

  04.04.2016.

   2.

  Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma kopsavilkums

  pdf

  30.11.2007. 

   

  3.darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" (KF un ERAF) papildinājums 

  N.p.k.

  Nosaukums

  Dok.

  Publ.
  datums

  1.

  Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājums

  pdf
  doc

  06.11.2015.

  2.

  Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma kopsavilkums

  pdf

  19.05.2008. 

Kopienas kohēzijas stratēģiskās pamatnostādnes

Dokumenta apstiprinātā versija: LVEN.

Nacionālie tiesību akti

ES tiesību akti

 • Regulas (2007.-2013.gads) 
  Nr.
  p.k. 

  Saturs

  Regulas
  Nr.

  Datums

  LV

  EN

  1.

  PADOMES REGULA (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 (konsolidētā versija)

  1083/2006

  11.07.2006.

  2.

  KOMISIJAS REGULA (EK) Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu

  1828/2006

  08.12.2006.

  3.

  PADOMES REGULA (EK) Nr.1085/2006 ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

  1085/2006

  17.07.2006.

   
  4.

  PADOMES REGULA (EK) Nr.1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr.1164/94 atcelšanu

  1084/2006

  11.07.2006.

  5.

  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr.1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG)

  1082/2006

  05.07.2006.

  6.

  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr.1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu (konsolidētā versija)

  1081/2006

  05.07.2006.

  7.

  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu (konsolidētā versija)

  1080/2006

  05.07.2006.

  8.

  KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem

  1268/2012 

  29.10.2012.

  9.

  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, EURATOM) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu

  966/2012

  25.10.2012. 

  Proposal for a Council Regulation amending Annex III to Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 is available here 

 • Citi Eiropas Komisijas informatīvi paziņojumi

  Nosaukums

  Nr. 

  Datums 

  LV 

  ENG 

  Eiropas Komisijas vadlīnijas un metodikas 2007-2013.gada plānošanas periodam

   

   

   

  Vairāk 

  Guidance note on partial closure (under Article 88 of Regulation (EC) No 1083/2006

  COCOF 08/0043/03-EN

  21.04.2010.

   

  pdf

  Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions "A Shared Commitment for Employment"

  COM (2009) XXX

  03.06.2009.

   

  pdf
  pielikumi

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 26. augustā
Uz augšu