}

Ieviešana

 ES fondu ieviešana ir nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana, saskaņošana un apstiprināšana, ES fondu vadības sistēmas izveide, ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde, projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana, projektu īstenošana, kontrole, revīzija, uzraudzība un izvērtēšana.

ES fondu ieviešanu 2007.-2013.gadā reglamentē virkne ES normatīvo aktu, no kuriem nozīmīgākais ir Padomes 2006.gada 11.jūlija regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu (KF) (skat. sadaļā Saistošie dokumenti).

Savukārt Latvijas normatīvo aktu sistēmā ES fondu vadību regulē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kas nosaka ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un ES fondu finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību u.c., kā arī Ministru kabineta noteikumi (skat. sadaļā Saistošie dokumenti).

Par ES fondu vadību kopumā Latvijā atbild Latvijas Republikas Finanšu ministrija – ES fondu vadošā iestāde. Finanšu ministrijā par ES fondu vadību atbildīgi trīs departamenti – ES fondu stratēģijas departaments, ES fondu uzraudzības departaments un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles departaments (skat. struktūru sadaļā Vadošā iestāde).

ES fondu vadību nodrošina šādas institūcijas:

  • vadošā iestāde;
  • atbildīgās iestādes;
  • sadarbības iestādes;
  • maksājumu iestāde;
  • revīzijas iestāde;
  • sertifikācijas iestāde;
  • uzraudzības komiteja;
  • Iepirkumu uzraudzības birojs.

ES fondu vadības Latvijā institucionālais ietvars:

(+) palielināt (+)

Kontakti

ES fondu uzraudzības sistēmas pamatā ir Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (VIS), kuras galvenie uzdevumi ir uzkrāt un uzglabāt informāciju par ES fondu plānošanas dokumentiem un projektiem.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 30. augustā
Uz augšu